Ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων-Περιοδικός Πίνακας 2

1.

Σε ποιο από τα ατομικά τροχιακά 3s, 4p και 3d μπορούν να τοποθετηθούν περισσότερα ηλεκτρόνια;
2.

Ποιο από τα επόμενα ατομικά τροχιακά (n,l,ml) θα συμπληρωθεί τελευταίο κατά την ηλεκτρονιακή δόμηση ενός ατόμου στη θεμελιώδη κατάσταση;
3.

Σε ποια από τις επόμενες υποστιβάδες μπορούν να τοποθετηθούν περισσότερα ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη κατάσταση;
4.

Ποιο από τα επόμενα άτομα στη θεμελιώδη κατάσταση έχει περισσότερα μονήρη ηλεκτρόνια;
5.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζονται με κβαντικούς αριθμούς: Ι. n=3 και l=2,  II.n=2, l=1 και ml=-1 είναι αντίστοιχα:
6.

Πόσα χημικά στοιχεία περιλαμβάνει ο τομέας s του Π.Π.;
7.

Ένα χημικό στοιχείο ανήκει στην 3η περίοδο του Π.Π. όταν:
8.

Ποιο από τα επόεμνα χημικά στοιχεία σχηματίζει έγχρωμες ενώσεις και σύμπλοκα ιόντα;
9.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές αποδίδει τη δομή ατόμου χημικού στοιχείου του τομέα s στη θεμελιώδη κατάσταση:
10.

Ποιο από τα επόμενα ηλεκτρόνια ενός ατόμου έχει μεγαλύτερη ενέργεια; (Δίνονται οι κβαντικοί αριθμοί n, l, ml και ms των ηλεκτρονίων.)
Loading...