Ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων-Περιοδικός Πίνακας 1

1.

Στοιχεία μετάπτωσης είναι τα στοιχεία που καταλαμβάνουν τον τομέα d του Περιοδικού Πίνακα.
2.

Χημικό στοιχείο που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση και έχει ηλεκτρονιακή δομή 1s22s22p3 ανήκει στην ομάδα 13 (ΙΙΙΑ) του Περιοδικού Πίνακα.
3.

Το ανιόν Α έχει ηλεκτρονιακή δομή 1s22s22p6. To χημικό στοιχείο Α ανήκει στην ομάδα των ευγενών αερίων.
4.

Ο αριθμός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας ενός χημικού στοιχείου καθορίζει τον αριθμό της περιόδου στην οποία ανήκει το χημικό στοιχείο.
5.

Η ηλεκτρονιακή δομή της εξωτερικής στιβάδας όλων των ευγενών αερίων είναι ns2np6.
6.

Ένα χημικό στοιχείο ανήκει στον τομέα s, όταν είναι συμπληρωμένες όλες οι υποστιβάδες του.
7.

Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο όλα τα τροχιακά μιας υποστιβάδας έχουν την ίδια ενέργεια.
8.

Τα άτομα των χημικών στοιχείων της ομάδας VA(15η) του Π.Π. στη θεμελιώδη κατάσταση έχουν 3 ασύζευκτα(μονήρη) ηλεκτρόνια.
9.

Η αρχή της ελάχιστης ενέργειας καθορίζει τη σειρά κατάληψης των στιβάδων σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο στη θεμελιώδη κατάσταση.
10.

Σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή του Pauli, είναι αδύνατον να υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια με ίδια τετράδα κβαντικών αριθμών.
11.

Το 2He  ανήκει στον τομέα s και στη 18η ομάδα του Π.Π.
12.

Οι λανθανίδες είναι χημικά στοιχεία που ανήκουν στην 6η περίοδο και στην 3η ομάδα (ΙΙΙΒ) του Π.Π.
13.

Τα χημικά στοιχεία του τομέα d του Π.Π. είναι τοποθετημένα σε 4 περιόδους και 10 ομάδες.
14.

Η 2η και η 3η περίοδος του Π.Π. περιλαμβάνουν από 8 χημικά στοιχεία η καθεμιά.
15.

Όταν το άτομο ενός χημικού στοιχείου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει δύο ηλεκτρόνια σθένους, ανήκει στη 2η ομάδα (ΙΙΑ) του Π.Π.
16.

Όταν το άτομο ενός χημικού στοιχείου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει ένα μόνο ζεύγος ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα, και ανήκει σε κύρια ομάδα, τότε το χημικό αυτό ανήκει στον τομέα s του Π.Π.
Loading...