Ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων 1

1.

Η ενέργεια του ηλεκτρονίου σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο καθορίζεται περισσότερο από την έλξη του πυρήνα και λιγότερο από τις διηλεκτρονιακές απώσεις.
2.

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού n ενός ηλεκτρονίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελκτική δύναμη από τον πυρήνα και επομένως τόσο μικρότερη ενέργεια έχει το ηλεκτρόνιο.
3.

Όταν αυξάνεται η τιμή του κβαντικού αριθμού l, αυξάνεται και η ενέργεια του ηλεκτρονίου.
4.

Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο, για τις υποστιβάδες μιας συγκεκριμένης στιβάδας, η ενέργειά τους αυξάνεται σύμφωνα με τη σειρά: s<p<d<f.
5.

Οι υποστιβάδες 4p και 5s είναι ενεργειακά ισοδύναμες.
6.

Η ύπαρξη δύο ή περισσότερων ηλεκτρονίων με ms=-1/2 στο ίδιο ατομικό τροχιακό παραβιάζει τον κανόνα του Hund.
7.

Για να υπολογίσουμε τον μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων μιας στιβάδας, πρέπει να εφαρμόσουμε την απαγορευτική αρχή του Pauli.
8.

Ο κανόνας του Hund καθορίζει την κατανομή ηλεκτρονίων στα τροχιακά μιας υποστιβάδας.
9.

Από τις επόμενες δύο κατανομές για τα ηλεκτρόνια της υποστιβάδας p, μικρότερη ενέργεια έχει η πρώτη:

↑↓, ↑, ↑  και  ↑↓, ↑↓
10.

Η τοποθέτηση ηλεκτρονίων σε μια υποστιβάδα s πρέπει να γίενται σύμφωνα με τον κανόνα του Hund.
11.

Στο άτομο του υδρογόνου οι υποστιβάδες 3s και 3p έχουν την ίδια ενέργεια.
12.

Η ηλεκτρονιακή δομή 

↑↓      ↑     ↑ ↑ ↑

1s      2s     2p

παραβιάζει τον κανόνα του Hund.
13.

Ο συμβολισμός 1s2 σημαίνει ότι έχουμε 1 ηλεκτρόνιο στο τροχιακό s της δεύτερης στιβάδας.
14.

Σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή του Pauli , ο κβαντικός αριθμός m, παίρνει μόνο δύο τιμές.
15.

Η στιβάδα L χωράει μέχρι 8 ηλεκτρόνια.
16.

Στην υποστιβάδα 4p μπορούν να τοποθετηθούν περισσότερα ηλεκτρόνια απ’ ότι στην υποστιβάδα 3p.
17.

Σε μια υποστιβάδα με l=2 μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι 5 ηλεκτρόνια.
18.

Σε ένα τροχιακό 4f και σε ένα τροχιακό 3d μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι δύο ηλεκτρόνια.
19.

Στην υποστιβάδα 2p μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι τρία μονήρη ηλεκτρόνια.
20.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζονται με n=3 και ml=0 είναι 6.
21.

Η στιβάδα με n=4 μπορεί να περιέχει μέχρι 16 ηλεκτρόνια με ms=-1/2.
22.

Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του 4Βe στη θεμελιώδη κατάσταση, σύμφωνα με τον κανόνα του Hund, είναι:

↑ ↑       ↑ ↑

1s2       2s2
23.

Στο άτομο του 1Η το μοναδικό του ηλεκτρόνιο δεν μπορεί να βρεθεί στην υποστιβάδα 2s ή 2p.
24.

Όταν ένα άτομο έχει 2 μονήρη ηλεκτρόνια σε υποστιβάδα p, η δομή του είναι υποχρεωτικά η ακόλουθη:  

  ↑  ↑     
25.

Η ηλεκτρονιακή δομή 1s22s22p43s1 αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση.
26.

Κατά τον ιοντισμό του ατόμου 28Νi αποβάλλεται ηλεκτρόνιο από την υποστιβάδα 4s.
27.

Η ηλεκτρονιακή δομή [Αr]3d64s2 αντιστοιχεί σε άτομο 26Fe στη θεμελιώδη ενεργειακή κατάσταση.
Loading...