Ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων 2

1.

Ποιο από τα επόμενα ατομικά τροχιακά (n,l, ml) σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο έχει υψηλότερη ενέργεια;
2.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε κάθε στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή:
3.

Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο, μικρότερη ενέργεια έχει η υποστιβαδα:
4.

O μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε μια υποστιβάδα (n,l) είναι:
5.

Σε ποιο από τα τροχιακά 3p, 4f και 3d μπορούν να τοποθετηθούν περισσότερα ηλεκτρόνια;
6.

Το άθροισμα των κνατικών αριθμών του spin για το άτομο του 7Ν στη θεμελιώδη κατάσταση είναι: 
7.

Σε ένα δεδομένο άτομο, ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων τα οποία έχουν κβαντικούς αριθμούς n=4 και l=2 είναι:
8.

Κάθε ατομικό τροχιακό περιέχει:
9.

Ποιο από τα επόμενα ατομικά τροχιακά, σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο, έχει μεγαλύτερη ενέργεια;
10.

Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερο αριθμό μονήρων ηλεκτρονίων στη θεμελιώδη κατάσταση;
11.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί σε άτομο 9Fe σε διεγερμένη κατάσταση;
12.

Ποια από τις επόμενες ηλεκυτρονιακές δομές αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση για το άτομο του 8Ο;
13.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που έχουν n=3 και ml=0 είναι :
14.

Η ηλεκτρονιακή δομή του ιόντος 26Fe3+ στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:
15.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί στη θεμελιώδη κατάσταση για το άτομο του 28Νi;
16.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί στη θεμελιώδη κατάσταση του ιόντος 30Ζn2+;
17.

Πόσα ηλεκτρόνια του ατόμου του 20Ca στη θεμελιώδη κατάσταση έχουν ms=+1/2;
18.

Πόσα ηλεκτρόνια του ατόμου του 25Μn στη θεμελιώδη κατάσταση έχουν ml=-1;
19.

Στο άτομο του 16S στη θεμελιώδη κατάσταση ο αριθμός των ημισυμπληρωμένων τροχιακών είναι: 
20.

Ο μέγιστος αριθμός μονήρων ηλεκτρονίων που μπορεί να έχει η στιβάδα L στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:
21.

Ο μικρότερος ατομικός αριθμός χημικού στοιχείου, το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει 7 ηλεκτρόνια σε τροχιακά s, είναι:
22.

Το άτομο ενός χημικού στοιχείου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει 7 ηλεκτρόνια σε τροχιακά με l=2. Το άθροισμα των κβαντικών αριθμών του spin για το άτομο αυτό είναι:
23.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζονται με κβαντικούς αριθμούς:

Ι. n=3, l=3

II. n=2, l=1, ml=-1 και 

ΙΙΙ. n=3, ms=-1/2

είναι αντίστοιχα:
Loading...