Ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων 3

1.

Η ηλεκτρονιακή δομή (διαμόρφωση) του 9F στη θεμελιώδη κατάσταση είναι: 
2.

Ποια από τις παρακάτω υποστιβάδες έχει τη χαμηλότερη ενέργεια;
3.

Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων με κβαντικούς αριθμούς n=2 και ms=-1/2 είναι:
4.

Στο ιόν 26Fe2+ ο αριθμός των ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 3d και στη θεμελιώδη κατάσταση είναι: 
5.

Σε ένα άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που χαρακτηρίζονται από τους κβαντικούς αριθμούς n=2 και ml=-1 είναι: 
6.

Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές είναι σύμφωνη με την απαγορευτική αρχή του Pauli;
7.

Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση του ατόμου του 9Fe;
8.

Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών (n,l,ml,ms) αντιστοιχεί στο ηλεκτρόνιο σθένος του ατόμου 3Li στη θεμελιώδη κατάσταση;
9.

Σε ποιο από τα παρακάτω άτομα ή ιόντα αντιστοιχεί η ηλεκτρονιακή δομή 1s22s22p6;
10.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν σε ένα τροχιακό είναι:
11.

Από τις παρακάτω υποστιβάδες τη χαμηλότερη ενέργεια έχει η υποστιβάδα:
12.

Στη θεμελιώδη κατάσταση όλα τα ηλεκτρόνια σθένους ενός χημικού στοιχείου ανήκουν στην 3s υποστιβάδα. Το χημικό στοιχείο αυτό μπορεί να έχει ατομικό αριθμό:
13.

”Είναι αδύνατον να υπάρχουν στο ίδιο άτομο δύο ηλεκτρόνια με ίδια τετράδα κβαντικών αριθμών (n, l, ml, ms)”. Η αρχή αυτή διατυπώθηκε από τον: 
14.

Το άτομο ενός χημικού στοιχείου έχει ηλεκτρονιακή δομή [Αr]3d24s2. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του χημικού στοιχείου αυτού;
15.

Ποιο από τα παρακάτω ιόντα δεν έχει ηλεκτρονιακή δομή 1s2 στη θεμελιώδη κατάσταση;
16.

Στη θεμελιώδη κατάσταση το μοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου βρίσκεται στην υποστιβάδα 1s, διότι:
17.

Πόσα ηλεκυτρόνια στη θεμελιώδη κατάσταση του χημικού στοιχείου 18Αr έχουν μαγνητικό κβαντικό αριθμό ml=-1;
18.

Η ηλεκτρονιακή δομή του 25Mn2+ στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:
19.

Ποιο από τα επόμενα ατομικά τροχιακά ενός πολυηλεκτρονιακού ατόμου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια;
20.

Ποιο από τα παρακάτω ιόντα έχει την ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το ιόν 17Cl στη θεμελιώδη κατάσταση;
21.

Το ηλεκυτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας του Na (Ζ=11) μπορεί να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθμών στη θεμελιώδη κατάσταση:
22.

Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές ατόμων εκφράζει άτομο σε διεγερμένη κατάσταση;
Loading...