Ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων 4

1.

Τα ατομικά τροχιακά 2s και 2p:
2.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή:
3.

Η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων με ms=-1/2 στο ίδιο ατομικό τροχιακό αντιβαίνει:
4.

Στο άτομο 7Ν σε θεμελιώδη κατάσταση ο αριθμός των τροχιακών που περιέχουν μόνο ένα ηλεκτρόνιο είναι:
5.

Από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές αυτή που μπορεί να αντιστοιχεί στο άτομο 9F σε διεγερμένη κατάσταση είναι η:
6.

Το άθροισμα των κβαντικών αριθμών spin  για το σύνολο των ηλεκτρονίων του ατόμου του 8Ο σε θεμελιώδη κατάσταση μπορεί να είναι:
7.

Από τις παρακάτω δομές ανταποκρίνεται στη θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου του 26Fe η:
8.

Από τις παρακάτω δομές ανταποκρίνεται στη θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου του 23V η:
9.

Από τις παρακάτω δομές ανταποκρίνεται στη θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου του 24Cr η :
10.

Από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί στο άτομο του 8Ο σε θεμελιώδη κατάσταση η:
11.

Αν στην υποστιβάδα 3p των ατόμων ενός στοιχείου σε θεμελιώδη κατάσταση περιέχεται ένα μονήρες ηλεκτρόνιο τότε ο ατομικός αριθμός του στοιχείου είναι:
12.

Ο ατομικός αριθμός του στοιχείου στα άτομα του οποίου σε θεμελιώδη κατάσταση υπάρχουν 12 ηλεκτρόνια σε τροχιακά p είναι τουλάχιστον:
13.

Ο ατομικός αριθμός στοιχείου τα άτομα του οποίου σε θεμελιώδη κατάσταση έχουν ημισυμπληρωμένη μία υποστιβάδα p είναι:
14.

Αν το άθροισμα των κβαντικών αριθμών spin των ηλεκτρονίων που περιέχονται στην υποστιβάδα 3d των ατόμων ενός στοιχείου σε θεμελιώδη κατάσταση είναι 5/2 τότε ο ατομικός αριθμός του στοιχείου είναι:
15.

Ο ατομικός αριθμός στοιχείου τα άτομα του οποίου σε θεμελιώδη κατάσταση έχουν συμπληρωμένα όλα τα τροχιακά της στιβάδας Μ είναι:
Loading...