Ηλεκτρονιακή δόμηση

1.

Μεταξύ των ενεργειών E2p και E2s των υποστιβάδων 2ρ και 2s:
2.

Ένα ατομικό τροχιακό 3d χαρακτηρίζεται από λιγότερη ενέργεια σε σχέση με ένα ατομικό τροχιακό 4p διότι:
3.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή.
4.

Σε ένα άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων τα οποία χαρακτηρίζονται με τους κβαντικούς αριθμούς: i. n=3, l=2,  ii. n=2, l=1, ml=-1 και iii. n=3, l=3 είναι αντίστοιχα.
5.

Η ύπαρξη δύο ή και περισσότερων ηλεκτρονίων με ms=-1/2 στο ίδιο τροχιακό αντιβαίνει:
6.

Το ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας του Na(z=11) μπορεί να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθμών στη θεμελιώδη κατάσταση:
7.

Ένα άτομο διαθέτει στη θεμελιώδη κατάσταση 5 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 4d. Το άθροισμα των κβαντικών αριθμών του spin για τα 5 αυτά ηλεκτρόνια μπορεί να είναι:
8.

Αν το άτομο ενός στοιχείου Σ περιέχει 4 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3p στη θεμελιώδη κατάσταση τότε ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Σ είναι:
9.

Η κατανομή των τεσσάρων ηλεκτρονίων στα ατομικά τροχιακά 2s, 2ρχ, 2pκαι 2ρz της στιβάδας L του  ατόμου του άνθρακα είναι:
10.

Ένα άτομο διαθέτει τρία ηλεκτρόνια στη υποστιβάδα 2p. Το άθροισμα των κβαντικών αριθμών του spin για τα τρία αυτά ηλεκτρόνια μπορεί να είναι:
11.

Στο άτομο του Ν (Ζ=7) στη θεμελιώδη κατάσταση ο αριθμός των τροχιακών που περιέχουν μόνο ένα ηλεκτρόνιο είναι:
12.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί στη δομή της θεμελιώδους κατάστασης του ατόμου του σκανδίου (21Sc)
13.

Πόσα ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18Ar έχουν Μαγνητικό κβαντικό αριθμό ml=-1;
14.

Η ηλεκτρονιακή δομή του 25Mn2+ στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:
15.
Από τους ακόλουθους συμβολισμούς (I) έως (IV)

   

2s

 

2p­­­x                2py

 

2pz

 

I

↑↓        ↑↓                   ↑  

 II ↑↓         ↑                   ↑    ↑
 ΙII  

       ↑↓                 ↑  

 

IV

       ↑↓                 –    ↑↓

Παριστάνει τη δομή της εξωτερικής στιβάδας του ατόμου του αζώτου (Ζ=7) στη θεμελιώδη κατάσταση.

 
16.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί σε ένα ουδέτερο άτομο φθορίου (9F) σε διεγερμένη κατάσταση.
17.

Από τους ακόλουθους συμβολισμούς

1 s22s22p63s2                                (I)

1 s22s22p63s23p1                          (II)

1 s22s22p4                                      (III)

1 s22s22p6                                      (IV)

Εκφράζουν τις ηλεκτρονιακές δομές του ιόντος  13AL3+ και του ιόντος 8Ο2- στη θεμελιώδη κατάσταση:
18.

Ποιο από τα παρακάτω ατομικά τροχιακά ενός πολυηλεκτρονιακού ατόμου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια (οι αριθμοί στη παρένθεση αντιστοιχούν στους τρεις πρώτους κβαντικούς αριθμούς)
19.

Στη θεμελιώδη κατάσταση όλα τα ηλεκτρόνια σθένους ενός στοιχείου ανήκουν στη 3S υποστιβάδα. Το στοιχείο αυτό μπορεί να έχει ατομικό αριθμό:
20.

«Είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτομο δύο ηλεκτρόνια με ίδια τετράδα κβαντικών αριθμών (n, I, ml, ms)». Η αρχή αυτή διατυπώθηκε από τον:
21.

Η ηλεκτρονιακή δομή που αναφέρεται στη θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου του 5Β είναι n:
22.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές ανταποκρίνεται στη θεμελιώδη κατάσταση του 26Fe.
23.

Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση του ατόμου του φθορίου (9F);
24.

Σε ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζονται η αρχή του Pauli και ο κανόνας του Hund;
25.

Στο ιόν  26Fe2+ ο αριθμός των ηλεκτρονίων στη υποστιβάδα 3d και στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:
26.

Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί στη θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου του 25Μn
27.

Από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές δεν υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli:

I. 1 s22s22p63s23p7

ΙΙ.1s22s22p53s1

ΙΙΙ.1s22s3

IV.1s22s22px22py12pz
Loading...