Η κβαντομηχανική εικόνα του ατόμου-Τροχιακά 2

1.

Σε ποια από τα επόμενα υλικά σώματα δεν μπορεί να εφαρμοστεί η υλοκυματική θεωρία de Broglie; 
2.

Ποιο από τα επόμενα σωματίδια, τα οποία κινούνται με την ίδια ταχύτητα, έχει μικρότερο μήκος κύματος κατά de Broglie;
3.

Ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο και ένα μόριο Η2 που κινούνται με ταχύτητες υ1, υ2 και υ3 αντίστοιχα, έχουν το ίδιο μήκος κύματος κατά de Broglie. Για τις ταχύτητες των τριών σωματιδίων ισχύει η σχέση:
4.

Ποιο από τα επόμενα σωματίδια έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος κατά de Broglie; 
5.

Για να μπορεί να ανιχνευτεί η κυματική φύση ενός σωματιδίου (λ≈10-10m), πρέπει αυτό να έχει:
6.

Η μάζα του πρωτονίου (mp) είναι 1836 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ηλεκτρονίου (me). Αν τα δύο αυτά σωματίδια κινούνται με την ίδια ταχύτητα, ποια είναι η σχέση των αντίστοιχων μηκών κύματος (λρ και λe), σύμφωνα με την κυματική θεωρία της ύλης του de Broglie;
7.

Όταν προσπίπτει φως στην επιφάνεια ορισμένων μετάλλων, αποσπώνται ηλεκτρόνια με ορμή p=mυ (φωτοηλεκτρικό φαινόμενο). Το φαινόμενο αυτό δεν αντιβαίνει την αρχή διατήρησης της ορμής, αν δεχτούμε ότι:
8.

Ποιο από τα παρακάτω σημεία του ατομικού πρότυπου του Bohr  έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg;
9.

Ατομικό τροχιακό είναι:
10.

Για τις θέσεις Α και Β γύρω από τον πυρήνα του ατόμου του υδρογόνου η κυματοσυνάρτηση ψ έχει τιμές αντίστοιχα ψ=0,1 και ψ=-0,3. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι:
11.

Με τον όρο “ηλεκτρονιακό νέφος” εννοούμε:
Loading...