Η κβαντομηχανική εικόνα του ατόμου-Τροχιακά 1

1.

Σύμφωνα με την κυματική θεωρία της ύλης του de Broglie, το φως, όπως και κάθε μικρό σωματίδι0 παρουσιάζει διπλή φύση.
2.

Η φύση του ηλεκτρονίου είναι μία και ανάλογα με τις πειραματικές συνθήκες άλλοτε εκδηλώνεται ο σωματιδιακός και άλλοτε ο κυματικός χαρακτήρας του.
3.

Το φωτόνιο έχει ορμή.
4.

Όταν ένα σωματίδιο έχει μεγάλη ορμή, έχει μεγάλο μήκος κύματος κατά de Broglie.
5.

Η κυματική θεωρία της ύλης του de Broglie δεν εφαρμόζεται για τα σώματα του μακρόκοσμου.
6.

Η κυματική φύση των ηλεκτρονίων εκδηλώνεται με την περίθλαση δέσμης ηλεκτρονίων σε κρύσταλλο, η οποία βρίσκει εφαρμογή στη λειτουργία του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου.
7.

Για να εκδηλωθεί ο κυματικός χαρακτήρας ενός σωματιδίου, πρέπει αυτό να έχει μικρή μάζα και σχετικά μεγάλη ταχύτητα ώστε να ανιχνεύεται (λ≈10-10m).
8.

Όταν ένα ηλεκτρόνιο και ένα πρωτόνιο κινούνται με την ίδια ταχύτητα, αντιστοιχούν στο ίδιο μήκος κύματος κατά de Broglie.
9.

Η αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg εφαρμόζεται τόσο στον μικρόκοσμο όσο και στον μακρόκοσμο.
10.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια για τον προσδιορισμό της θέσης του ηλεκτρονίου, τόσο μεγαλύτερο είναι το σφάλμα (μεγαλύτερη αβεβαιότητα) κατά τον προσδιορισμό της ορμής του και αντίστροφα.
11.

Στον μακρόκοσμο μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια ταυτόχρονα η θέση και η ταχύτητα ενός σώματος.
12.

Η αποδοχή της αρχής της αβεβαιότητας καταρρίπτει το ατομικό πρότυπο του Bohr.
13.

Η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg βρίσκεται σε αντίφαση με την κυματική θεωρία της ύλης του de Broglie.
14.

Η εξίσωση Schrödinger συσχετίζει τη σωματιδιακή και την κυματική συμπεριφορά του ηλεκτρονίου.
15.

Η εξίσωση Schrödinger έρχεται σε αντίθεση με την κυματική  θεωρία της ύλης του de Broglie και την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg.
16.

Με επίλυση της εξίσωσης Schrödinger υπολογίζεται η ενέργεια του ηλεκτρονίου και προσδιορίζεται η πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου σε ορισμένο χώρο.
17.

Η ενέργεια του ηλεκτρονίου που υπολογίζεται με βάση την εξίσωση Schrödinger είναι κβαντισμένη.
18.

Η εξίσωση Schrödinger εφαρμόζεται με επιτυχία και δίνει ακριβείς λύσεις σε όλα τα άτομα.
19.

Τα ατομικά τροχιακά είναι οι κυματοσυναρτήσεις ψ που αποτελούν λύσεις  της εξίσωσης Schrödinger για το άτομο του υδρογόνου ή για τα πολυηλεκτρονιακά άτομα.
20.

Κάθε ατομικό τροχιακό (ψ1, ψ2, …, ψn) αντιστοιχεί σε ορισμένη τιμή ενέργειας (Ε1, Ε2,…,Εn) και περιγράφει μια συγκεκριμένη κατάσταση του ηλεκτρονίου.
21.

Τα ατομικά τροχιακά αποτελούν συναρτήσεις της θέσης του ηλεκτρονίου στο άτομο, δηλαδή είναι της μορφής ψ(x,y,z), όπου x,y και z είναι οι συντεταγμένες που καθορίζουν τη θέση του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα.
22.

Το ατομικό τροχιακό ψ εκφράζει την πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο σε ορισμένο σημείο του χώρου γύρω από τον πυρήνα.
23.

Σε ένα ατομικό τροχιακό ψ, το -eψ2 (όπου e το φορτίο του ηλεκτρονίου) εκφράζει την πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους στον χώρο γύρω από τον πυρήνα.
24.

Το ατομικό τροχιακό είναι ο τρισδιάστατος χώρος στον οποίο βρίσκεταο το ηλεκτρόνιο.
25.

Η εξίσωση Schrödinger βρίσκεται σε αντίθεση με το ατομικό πρότυπο του Bohr.
26.

Η Κβαντομηχανική ή Κυματομηχανική στηρίζεται στην κυματική θεωρία της ύλης του de Broglie και στην εξίσωση Schrödinger.
27.

Σύμφωνα με την Κβαντομηχνική, τα ηλεκτρόνια κινούνται σε κυκλικές τροχιές γύρω από τον πυρήνα του ατόμου.
Loading...