Θέματα Παν/νίων 1ου Κεφαλαίου

1.

Δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA περιέχεται σε 
2.

Οι δύο αδελφές χρωματίδες συγκροτούν ένα 
3.

Το πλασμίδιο είναι
4.

Τα φυλετικά χρωμοσώματα του ανθρώπου βρίσκονται
5.

Τα φυλετικά χρωμοσώματα του ανθρώπου 
6.

Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι
7.

Η ποσότητα του DNA είναι
8.

Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα σχηματίζεται από την ένωση των νουκλεοτιδίων με
9.

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα ,το γενετικό υλικό κατανέμεται
10.

Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι ένα
11.

Τα φυλετικά χρωμοσώματα
12.

Στα πειράματά τους οι Avery,Mac-Leod και McCarty διαπίστωσαν ότι ο μετασχηματισμός των αδρών βακτηρίων σε λεία οφείλεται
13.

Τα πλασμίδια
14.

Ως ημιαυτόνομα οργανίδια χαρακτηρίζονται
15.

Ο καρυότυπος
16.

Τα φυλετικά χρωμοσώματα του ανθρώπου απαντώνται
17.

Ένα νουκλεοτίδιο DNA μπορεί να αποτελείται από
18.

Το πλασμίδιο είναι
19.

Ο πνευμονιόκοκκος , τα δύο στελέχη του οποίου χρησιμοποίησε ο Griffith στο γνωστό πείραμα,είναι
20.

Στους περισσότερους οργανισμούς ένα μιτοχόνδριο περιέχει
21.

Ως ημιαυτόνομα οργανίδια χαρακτηρίζονται  
22.

Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι
23.

Τα νουκλεοσώματα 
24.

Δύο αδελφές χρωματίδες συγκροτούν 
25.

Στον ανθρώπινο φυσιολογικό καρυότυπο απεικονίζονται
26.

Τα πλασμίδια είναι
27.

Η διπλή έλικα του DNA
28.

Η ποσότητα του DNA είναι
Loading...