Θέματα Παν/νίων 2ου Κεφαλαίου (Σ-Λ) 4

1.

Η RNA πολυμεράση συνθέτει RNA με κατεύθυνση 5΄→ 3΄
2.

Η κωδική αλυσίδα του DNA έχει τον ίδιο προσανατολισμό με το mRNA το οποίο κωδικοποιείται από το γονίδιο και είναι συμπληρωματική με αυτό
3.

Τα snRNA υπάρχουν στον πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα του ευκαρυωτικού κυττάρου 
4.

Ασυνεχή χαρακτηρίζονται μόνο τα ευκαρυωτικά κύτταρα
5.

Στα προκαρυωτικά κύτταρα η μεταγραφή και η μετάφραση του mRNA γίνεται ταυτόχρονα
6.

Οι μεταγραφικοί παράγοντες είναι αλληλουχίες DNA
7.

Ο υποκινητής είναι πρωτεϊνη 
8.

Τα snRNA βρίσκονται στα προκαρυωτικά κύτταρα
9.

Τα mRNA εντοπίζονται στον πυρήνα, τα μιτοχόνδρια και το κυτταρόπλασμα ενός ζωικού ευκαρυωτικού κυττάρου
10.

Τα εσώνια μεταγράφονται αλλά δεν μεταφράζονται
11.

Η ωρίμανση γίνεται στον πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων 
12.

Τα snRNA με τη βοήθεια κάποιων πρωτεϊνών κόβουν τα εξώνια και συρράπτουν τα εσώνια στο πρόδρομο mRNA
13.

Η μετάφραση είναι το δεύτερο στάδιο της έκφρασης της γενετικής πληροφορίας
14.

Σε κάθε σωματικό κύτταρο ενός ευκαρυωτικού οργανισμού υπάρχουν τα ίδια γονίδια, αλλά εκφράζονται μερικά από αυτά
15.

Η RNA πολυμεράση μετά την πρόσδεση στον υποκινητή μπορεί να μεταγράψει οποιαδήποτε από τις δύο αλυσίδες
16.

Για να πραγματοποιηθεί η μετάφραση είναι απαραίτητη η παρουσία του mRNA, των ριβοσωμάτων, των tRNA και του DNA 
17.

Το ριβόσωμα είναι ένα ριβονουκλεοπρωτεϊνικό σωματίδιο
18.

Σε κάθε κωδικόνιο του mRNA αντιστοιχεί και ένα αντικωδικόνιο του tRNA 
19.

Ο όρος κωδικόνιο αφορά στο mRNA και στη μη κωδική αλυσίδα του DNA
20.

Στο κωδικόνιο λήξης του mRNA  προσδένεται μια πρωτεϊνη, ο παράγοντας απελευθέρωσης, κατά τη λήξη της μετάφρασης
Loading...