Θέματα Παν/νίων 2ου Κεφαλαίου (Σ-Λ) 5

1.

Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης είναι απαραίτητη μόνο στους προκαρυωτικούς οργανισμούς
2.

Το οπερόνιο είναι μια αλληλουχία DNA 
3.

Στα προκαρυωτικά και τα ευκαρυωτικά κύτταρα τα γονίδια οργανώνονται σε οπερόνια
4.

Σε ένα οπερόνιο οργανώνονται γονίδια που συμμετέχουν σε μια κοινή μεταβολική οδό
5.

Στο οπερόνιο της λακτόζης μετά τον υποκινητή υπάρχει το 1ο δομικό γονίδιο
6.

Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης γίνεται σε 4 επίπεδα στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς
7.

Το ρυθμιστικό γονίδιο,στο οπερόνιο της λακτόζης,κωδικοποιεί τον επαγωγέα του οπερονίου
8.

Η λακτόζη ενεργοποιεί το οπερόνιο, που είναι υπεύθυνο για τη διάσπασή της
9.

Το οπερόνιο της λακτόζης αρχίζει να μεταγράφεται όταν όλη η λακτόζη που βρίσκεται το κύτταρο διασπαστεί
10.

Στους προκαρυωτικούς οργανισμούς υπάρχει ποικιλία μεταγραφικών παραγόντων
11.

Από τη μεταγραφή των δομικών γονιδίων του οπερονίου της λακτόζης προκύπτει ένα mRNA όταν δεν υπάρχει λακτόζη
12.

Το mRNA των ευκαρυωτικών οργανισμών κωδικοποιεί ένα είδος πρωτεϊνης
13.

Κάθε προκαρυωτικό γονίδιο έχει έναν υποκινητή
14.

Στο προκαρυωτικό κύτταρο η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης γίνεται, κυρίως, στο επίπεδο της μεταγραφής
15.

Από τη μετάφραση του mRNA των δομικών γονιδίων του οπερονίου της λακτόζης προκύπτουν τρία ένζυμα
16.

Ένα mRNA με A+C=30%, προέρχεται από τη μεταγραφή ενός γονιδίου, που στη μη κωδική αλυσίδα έχει A+C=70%
17.

Στην κωδική αλυσίδα ενός γονιδίου έχουμε A+G=30% και στο mRNA A+G=30%
18.

Αν σε ένα βακτηριακό γονίδιο υπάρχουν 300 ζ.β. DNA, τότε η πρωτεϊνη που κωδικοποιείται από αυτό θα έχει 99 αμινοξέα
19.

Αν μια ευκαρυωτική πρωτεϊνη έχει 50 αμινοξέα, τότε το γονίδιο που την κωδικοποιεί θα έχει 153 ζ.β. DNA  
20.

Σε ένα μόριο mRNA η αλληλουχία των βάσεων και ο προσανατολισμός είναι ίδια με αυτή της κωδικής αλυσίδας
Loading...