Θέματα Παν/νίων 2ου Κεφαλαίου (1)

1.

Κάθε μεταφορικό RNA (tRNA)
2.

Το πρόδρομο mRNA στα ευκαρυωτικά κύτταρα είναι
3.

Η DNA ελικάση
4.

Οι DNA πολυμεράσες που συμμετέχουν στην αντιγραφή του DNA μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της αντιγραφής,αν βοηθηθούν από 
5.

Η διαδικασία μεταγραφής οδηγεί στο σχηματισμό μορίων
6.

Η RNA πολυμεράση προσδένεται 
7.

Ο γενετικός κώδικας είναι
8.

Το είδος του RNA που μεταφέρει στα ριβοσώματα την πληροφορία για τη σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας είναι το
9.

Κατά τη μεταγραφή του DNA συντίθεται ένα 
10.

Τα ένζυμα που διορθώνουν λάθη κατά την αντιγραφή του DNA είναι
11.

Το γεγονός ότι κάθε νουκλεοτίδιο του γενετικού κώδικα ανήκει σε ένα μόνο κωδικόνιο οδηγεί στο χαρακτηρισμό του κώδικα ως
12.

Η αντιγραφή του DNA αρχίζει με το σπάσιμο των δεσμών υδρογόνου μεταξύ των δύο συμπληρωματικών αλυσίδων με τη βοήθεια ενζύμων που ονομάζονται
13.

Οι DNA πολυμεράσες, μεταξύ άλλων
14.

Η μεταγραφή σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο γίνεται
15.

Η ωρίμανση του RNA είναι μια διαδικασία η οποία
16.

Πολύσωμα είναι
17.

Η μεταγραφή του DNA καταλύεται από την 
18.

Πολύσωμα είναι 
19.

Τα πρωταρχικά τμήματα κατά την αντιγραφή του DNA συντίθενται από 
Loading...