Θέματα Παν/νίων 2ου Κεφαλαίου (2)

1.

Από RNA αποτελούνται
2.

Το κωδικόνιο είναι
3.

Κάθε μεταφορικό RNA 
4.

Η DNA δεσμάση
5.

Η μεταγραφή στα προκαρυωτικά κύτταρα πραγματοποιείται 
6.

Η ωρίμανση του mRNA
7.

Το αντικωδικόνιο συνδέεται με το κωδικόνιο κατά τη διαδικασία
8.

Στο οπερόνιο της λακτόζης δεν περιλαμβάνεται
9.

Το κωδικόνιο έναρξης της μετάφρασης του mRNA σε όλους τους οργανισμούς είναι το
10.

Η DNA δεσμάση
11.

Πολύσωμα ονομάζεται
12.

Τα πρωταρχικά τμήματα RNA συντίθεται από
13.

Στο οπερόνιο της λακτόζης, όταν απουσιάζει η λακτόζη,                                 η πρωτεϊνη-καταστολέας συνδέεται με
14.

Τα ένζυμα που διορθώνουν λάθη κατά την αντιγραφή του DNA είναι
15.

Ο καταστολέας κωδικοποιείται από ένα ρυθμιστικό γονίδιο, που βρίσκεται μπροστά από τον υποκινητή
16.

Οι DNA πολυμεράσες είναι ένζυμα που συμμετέχουν στην αντιγραφή των μορίων DNA
17.

Ο γενετικός κώδικας είναι μη επικαλυπτόμενος, δηλαδή κάθε κωδικόνιο ανήκει σε ένα μόνο νουκλεοτίδιο
18.

Οι DNA ελικάσες σπάνε τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ δύο πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων RNA
Loading...