Θέματα Παν/νίων 2ου Κεφαλαίου (6)

1.

Μια θέση έναρξης αντιγραφής υπάρχει
2.

Πρόδρομο mRNA μπορεί να εντοπιστεί
3.

Οι DNA ελικάσες είναι ένζυμα που
4.

Αν στην κωδική αλυσίδα ενός γονιδίου το άθροισμα G+C είναι 40%, τότε το άθροισμα G+C στο mRNA είναι  
5.

Αν σε ένα mRNA υπάρχουν εσώνια και εξώνια, τότε θα έχει απομονωθεί από 
6.

Γονιδιακή έκφραση είναι οι πορείες
7.

Ο όρος κωδικόνιο αναφέρεται 
8.

Η αντίστροφη μεταγραφάση είναι ένα ένζυμο που
9.

Σε ένα ευκαρυωτικό γονίδιο οι αλληλουχίες που μεταφράζονται σε αμινοξέα ονομάζονται
10.

Η λακτόζη 
11.

Το χλωροπλαστικό DNA έχει 
12.

Αν στη μη κωδική αλυσίδα ενός γονιδίου υπάρχει η αλληλουχία AAT, τότε μετά τη μεταγραφή θα είναι στο mRNA και στο tRNA αντίστοιχα
13.

Αν σε ένα βακτηριακό γονίδιο υπάρχουν 300 ζευγάρια νουκλεοτιδίων από το κωδικόνιο έναρξης μέχρι το κωδικόνιο λήξης, τότε η πρωτεϊνη που κωδικοποιείται έχει
14.

Στο ώριμο mRNA ενός ευκαρυωτικού γονιδίου δεν υπάρχουν
15.

Ο καταστολέας του οπερονίου της λακτόζης
Loading...