Θέματα Παν/νίων 4ου Κεφαλαίου

1.

Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει 
2.

Μια cDNA βιβλιοθήκη περιέχει 
3.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
4.

Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτηριακό κύτταρο-ξενιστή ονομάζεται
5.

Η επιλογή ενός βακτηριακού κλώνου που περιέχει το επιθυμητό τμήμα DNA γίνεται με
6.

Η κλωνοποίηση είναι διαδικασία
7.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από 
8.

Η εισαγωγή του ανασυνδυασμένου μορίου DNA σε βακτηριακό κύτταρο-ξενιστή ονομάζεται
9.

Η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης PCR μας επιτρέπει
10.

Για τη δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA ενώνονται τμήματα DNA διαφορετικών οργανισμών,τα οποία κόπηκαν από την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση.Η ένωση αυτή γίνεται με τη βοήθεια του ενζύμου
11.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
12.

Τα βακτηριακά ένζυμα που κόβουν το δίκλωνο DNA σε συγκεκριμένες θέσεις ονομάζονται 
13.

Ο φορέας κλωνοποίησης είναι 
14.

Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει 
15.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
16.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
17.

Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει
18.

Μετασχηματισμός βακτηριακού κυττάρου-ξενιστή είναι
19.

Η επιλογή ενός βακτηριακού κλώνου που περιέχει το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο γίνεται με 
20.

Αποδιάταξη είναι το φαινόμενο κατά το οποίο 
21.

Η μεταφορά ανασυνδυασμένου μορίου DNA στο κύτταρο-ξενιστήλέγεται
22.

Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτηριακό κύτταρο-ξενιστή ονομάζεται
23.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
Loading...