Θερμοχημεία (1)

1.

Η χημική ενέργεια κάθε χημικής ουσίας οφείλεται:
2.

Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή για τη θερμότητα;
3.

Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι λανθασμένη για τις εξώθερμες αντιδράσεις;
4.

Σε κάθε ενδόθερμη αντίδραση ισχύει:
5.

Η μεταβολή ενθαλπίας ΔΗ είναι ίση με το ποσό θερμότητας που ανταλλάσσεται με το περιβάλλον όταν η αντίδραση πραγματοποιείται:
6.

Η ενθαλπία ενός συστήματος είναι:
7.

Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης (ΔΗ°) είναι η μεταβολή ενθαλπίας όταν:
8.

Η ενθαλπία της αντίδρασης:    CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O,   ΔΗ      είναι ανεξάρτητη από:
9.

Το ποσό θερμότητας που εκλύεται κατά την αντίδραση: 

C + O2 → CO2,   ΔΗ = – 394 kJ
10.

Η ενθαλπία σχηματισμού μιας χημικής ένωσης είναι:
11.

Από τη θερμοχημική εξίσωση 
H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g), ΔΗ° = – 184 kJ     
προκύπτει ότι η πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού του HCl είναι:
12.

Από τη θερμοχημική εξίσωση:  

Ν2 + 3H2(g) → 2NH3(g),  ΔΗ = – 22 kcal    προκύπτει ότι:
13.

Από τη θερμοχημική εξίσωση:  

2ΝΟ(g) + O2(g) →2NO2(g),  ΔΗ° = – 114 kJ   
προκύπτει ότι η πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού του ΝΟ2(g)
14.

Κατά τον σχηματισμό 1 g NO από τα χημικά στοιχεία του απορροφάται θερμότητα 3 kJ. Η ενθαλπία σχηματισμού ΔΗf(NΟ) είναι:
15.

Κατά την πλήρη καύση 0,5 g H2 ελευθερώνονται 17 kcal. Από το δεδομένο αυτό συμπε­ραί­νουμε ότι η ενθαλπία καύσης του H2 είναι:
16.

Η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης εκφράζει τη μεταβολή ενθαλπίας κατά την πλήρη εξουδετέρωση σε πρότυπη κατάστασης:
17.

Ποια από τις επόμενες αντιδράσεις έχει μικρότερη τιμή ΔΗ° (κατ’ απόλυτη τιμή): 
18.

Ποια από τις επόμενες θερμοχημικές εξισώσεις έχει ΔΗ° = – 57 kJ;
19.

Από τις επόμενες μεταβολές φυσικής κατάστασης ποια έχει ΔΗ < 0;
Loading...