Θεωρία δεσμού σθένους-Θεωρία υβριδισμού 2

1.

Το άτομο του 8Ο μπορεί να σχηματίσει π δεσμό.
2.

Στον π δεσμό ο άξονας που συνδέει τους πυρήνες των δύο ατόμων βρίσκεται σε κομβική επιφάνεια.
3.

Με ανάμειξη δύο p ατομικών τροχιακών προκύπτουν δύο p2 υβριδικά τροχιακά.
4.

Τα υβριδικά τροχιακά είναι ατομικά τροχιακά του ίδιου ατόμου.
5.

Κατά τον υβριδισμό ενός s και δύο p ατομικών τροχιακών δημιουργούνται τρία sp2 υβριδικά τροχιακά τα οποία έχουν την ίδια ενέργεια μεταξύ τους.
6.

Κατά τον υβριδισμό συνδυάζονται ατομικά τροχιακά διαφορετικού τύπου που ανήκουν στο ίδιο άτομο.
7.

Η ενέργεια των υβριδικών τροχιακών είναι ίση με το άθροισμα των ενεργειών των αμιγών ατομικών τροχιακών από τα οποία προκύπτουν.
8.

Σε κάθε υβριδικό τροχιακό μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι δύο ηλεκτρόνια.
9.

Η τοποθέτηση 5 ηλεκτρονίων στα τέσσερα sp3 υβριδικά τροχιακά του N είναι η εξής:

↑↓   ↑   ↑   ↑
10.

Τα υβριδικά τροχιακά sp και sp2 του C έχουν ακριβώς το ίδιο σχήμα.
11.

Τα υβριδικά τροχιακά επικαλύπτονται με άλλα τροχιακά και σχηματίζουν σ δεσμούς.
12.

Ο βαθμός επικάλυψης των υβριδικών τροχιακών είναι μεγαλύτρεος, οπότε δημιουργούν ισχυρότερους δεσμούς.
13.

Ο άνθρακας στις ενώσεις του χρησιμοποιεί αμιγή ατομικά τροχιακά.
14.

Στο μόριο μιας οργανικής ένωσης υπάρχουν μόνο σ δεσμοί ή μόνο π δεσμοί.
15.

Δύο άτομα άνθρακα είναι δυνατόν να συνδεθούνμεταξύ τους μόνο με π δεσμό.
16.

Οι κορεσμένες οργανικές ενώσεις περιέχουν στο μόριό τους μόνο σ δεσμούς.
17.

Ένα άτομο άνθρακα μπορεί να σχηματίσει μέχρι δύο π δεσμούς.
18.

Στο μόριο κάθε αλκενίου υπάρχει ένας π δεσμός.
19.

Στα αλκίνια όλα τα άτομα άνθρακα έχουν sp υβριδισμό.
20.

Στο μόριο κάθε αλκινίου υπάρχει ένας τουλάχιστον σ δεσμός τύπου sp-s.
Loading...