Θεωρία δεσμού σθένους-Θεωρία υβριδισμού 3

1.

Στο μόριο κάθε άκυκλου υδρογονάνθρακα ο αριθμόε των σ δεσμών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των π δεσμών.
2.

Κάθε αλκίλιο ή αλκαδιένιο περιέχει στο μόριό του δύο π δεσμούς.
3.

Ο δεσμός που δημιουργείται με επικάλυψη τύπου sp2-sp2 χαρακτηρίζεται ως π δεσμός.
4.

Όταν μια οργανική ένωση αποχρωματίζει το διάλυμα Br2 σε CCl4, περιέχει στο μόριό της τουλάχιστον έναν π δεσμό.
5.

Στα μόρια των αλκανίων υπάρχουν μόνο σ δεσμοί.
6.

Στο μόριο του CH3 – CH3 υπάρχουν 7 σ δεσμοί που δημιουργούνται με επικαλύψεις του τύπου sp3 -s και sp3-sp3.
7.

Στο μόριο του CH3Cl υπάρχουν τρεις σ δεσμοί με επικάλυψη sp3-s και ένας σ δεσμός με επικάλυψη sp3-p.
8.

Η γωνία δεσμού H – C – H στο CH4 είναι 90ο.
9.

Στο μόριο του CH3CH2CH3 οι πυρήνες όλων των ατόμων C βρίσκονται στην ίδια ευθεία.
10.

Στο μόριο του CH2=CH2 ο διπλός δεσμός δημιουργείται  με επικάλυψη τροχιακών τύπου sp2-sp2 και p-p.
11.

Στα μόρια των αλκενίων όλα τα άτομα άνθρακα έχουν sp2 υβριδικά τροχιακά.
12.

Στα μόρια των αλκενίων οι πυρήνες όλων των ατόμων άνθρακα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
13.

Οι γωνίες δεσμών H – C – C στα μόρια του CH3CH3 και του CH2=CH2 είναι ίσες.
14.

Στο μόριο του CH3C≡CH υπάρχει επικάλυψη τροχιακών του τύπου sp-sp3.
15.

Στα μόρια των αλκινίων όλα τα άτομα άνθρακα βρίσκονται στην ίδια ευθεία.
Loading...