Θεωρία Arrhenius-Θεωρία Bronsted-Lowry Σ-Λ

1.

Όλοι οι ηλεκτρολύτες είναι ιοντικές ενώσεις.
2.

Κάθε υδρογονούχα ένωση είναι οξύ, σύμφωνα με τη θεωρία Arrhenius.
3.

Όλα τα οξέα σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted- Lowry είναι υδρογονούχες ενώσεις.
4.

Όταν από μια χημική ένωση αποσπάται υδρογόνο, η ένωση αυτή χαρακτη­ρίζεται κατά Bronsted- Lowry ως οξύ.
5.

Όταν μια χημική ουσία Α προσλαμβάνει πρωτόνια μετατρέπεται στην ουσία Β η οποία είναι συζυγής βάση της Α.
6.

Ο όξινος ή ο βασικός χαρακτήρας μιας χημικής ουσίας εξαρτάται από την α­ντίδραση στην οποία αυτή συμμετέχει.
7.

Αμφιπρωτικές είναι οι χημικές ουσίες οι οποίες αποδίδουν ή προσλαμβάνουν πρωτόνια, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.
8.

Το ιόν οξωνίου δεν είναι δυνατό να συμπεριφερθεί ως βάση κατά Bronsted- Lowry.
9.

Η συζυγής βάση οποιουδήποτε οξέος είναι ένα ανιόν.
10.

Το οξικό οξύ σε κάθε χημική αντίδραση συμπεριφέρεται ως οξύ.
11.

To H24 είναι ισχυρότερο οξύ σε σχέση με το HF, διότι το κάθε μόριο H24 μπορεί να αποδώσει δύο πρωτόνια, ενώ κάθε μόριο του HF μπορεί να αποδώ­σει ένα μόνο πρωτόνιο.
12.

Με βάση το δεδομένο ότι το ΗΝΟ2 είναι ισχυρότερο οξύ από το HCN, προκύ­πτει ότι το ΝΟ2– είναι ισχυρότερη βάση από το CN-.
13.

Η ισορροπία HCΟ3- + Cl <=> C032- + HCl είναι μετατοπισμένη προς τα αρι­στερά διότι το HCl είναι ισχυρότερο οξύ σε σύγκριση με το HCO3-.

 
Loading...