Ιοί

1.

Οι ιοί άργησαν να μελετηθούν γιατί
2.

Όλοι οι ιοί έχουν
3.

Μερικοί μόνο ιοί διαθέτουν
4.

Ένα καψίδιο
5.

Τα ένζυμα που είναι απαραίτητα για τον πολλαπλασιασμό του, ένας ιός
6.

Ένας ιός μέσα στο κύτταρο ξενιστή
7.

Οι ιοί μπορούν να πολλαπλασιάζονται
8.

Οι ιοί χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα επειδή
9.

Ένας ρετροϊός περιέχει
10.

Ο ρετροϊός που προκαλεί το AIDS φέρει
11.

Όλοι οι ιοί έχουν πάντα περίβλημα σύστασης
12.

Οι ιοί μπορούν να διακριθούν
13.

Τα περισσότερα ένζυμα που απαιτούνται για τον πολλαπλασιασμό των ιών
14.

Ένας ιός έχει την ικανότητα να προσβάλλει
15.

Κάθε ιός μολύνει
16.

Οι ιοί δεν μπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες με κριτήριο
17.

Οι ιοί μπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες με κριτήριο
18.

Το DNA ενός ιού στο κύτταρο ξενιστή μπορεί να
19.

Ένας ιός μέσα σε ένα κύτταρο συνθέτει
20.

Οι ερπητοϊοί έχουν ως γενετικό υλικό
21.

Το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση βρίσκεται
22.

Οι ιοί που μπορούν να συνθέτουν DNA από RNA
23.

Αντιγραφή, μεταγραφή και μετάφραση του γενετικού τους υλικού κάνουν
24.

Για τη σύνθεση των πρωτεϊνών του, ένας ιός
25.

Ξενιστής για έναν ιό είναι
26.

Στο εσωτερικό ενός κυττάρου
27.

Ο τρόπος πολλαπλασιασμού  των ιών ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με
28.

Αν ένας ιός δεν πολλαπλασιαστεί απευθείας μέσα στον ξενιστή, αυτό σημαίνει ότι
29.

Ο ρετροϊός που προκαλεί το AIDS έχει ως γενετικό υλικό
30.

Το καψίδιο του ιού του AIDS περικλείει
31.

Το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση
32.

Ένας ιός που περιέχει το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση
33.

Η λανθάνουσα κατάσταση αφορά
34.

Ως λανθάνουσα χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία
35.

Στο γενετικό υλικό του πυρήνα μπορεί να ενσωματωθεί
36.

Όταν ένας ιός βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση
37.

Ένας ρετροϊός που ενεργοποιείται μετά από μια λανθάνουσα κατάσταση
Loading...