Ιοντισμός νερού-pH Σ-Λ

1.

Υδατικό διάλυμα έχει Kw=2.10-14. Η θερμοκρασία του διαλύματος είναι μεγαλύτερη από 25° C.
2.

Η σχέση που συνδέει τη σταθερά ισορροπίας Kc του ιοντισμού του νερού,με τη σταθερά Kw είναι Kw=Kc 55,52
3.

Σε όλα τα ουδέτερα διαλύματα ισχύει pΗ=7.
4.

Με ελάττωση της θερμοκρασίας, το pΗ του νερού αυξάνεται.
5.

Σε ένα υδατικό διάλυμα HCl δεν υπάρχουν ιόντα ΟΗ-.
6.

Διάλυμα (υδατικό) HCl 10-7 Μ στους 25° C έχει pΗ=7.
7.

Σε ένα υδατικό διάλυμα HCl 10-7 Μ στους 25° C ισχύει:       10-7<[Η3O+]ολ<2.10-7Μ.
8.

Κορεσμένο διάλυμα του οξέος ΗΑ έχει pΗ=3 στους 25° C. Ένα ακόρεστο διάλυμα του οξέος. ΗΑ στους 25° C θα έχει pΗ=2.
9.

Αν διαλύσουμε στο νερό Ca ή Να2Ο προκύπτουν βασικά διαλύματα, ενώ αν διαλύσουμε SΟ3 ή Ν2Ο5 προκύπτουν όξινα διαλύματα.
10.

Το άθροισμα των συγκεντρώσεων των ιόντων Η3Ο+ και ΟΗ- έχει ελάχιστη τιμή στα ουδέτερα υδατικά διαλύματα.
11.

Στο καθαρό νερό τα μισά μόρια συμπεριφέρονται ως οξύ και τα άλλα μισά ως βάση.
12.

Αν χωρίσουμε ένα διάλυμα CH3COOH με pΗ=3 σε τρία ίσα μέρη το κάθε μέρος θα έχει pΗ=1.
13.

Δύο υδατικά διαλύματα ασθενών μονοπρωτικών οξέων ΗΑ και ΗΒ έχουν την ίδια συγκέντρωση, την ίδια θερμοκρασία και τον ίδιο όγκο. Αν το διάλυμα του ΗΑ έχει μικρότερη τιμή ρΗ τότε: Το ΗΑ είναι ισχυρότερο οξύ του ΗΒ
14.

Υδατικό διάλυμα οξέος ΗΑ 0,01Μ έχει pΗ=2 στους 25°C. Στο διάλυμα είναι [Α- ]<0,01Μ.
15.

Υδατικό διάλυμα οξέος ΗΑ 0,01Μ έχει pΗ=2 στους 25°C. Αν το διάλυμα αραιωθεί σε δεκαπλάσιο όγκο θα αποκτήσει pΗ=3.
16.

Σε ένα υδατικό διάλυμα στους 25° C ισχύει: Αν το διάλυμα περιέχει ως μοναδική διαλυμένη ουσία το ασθενές οξύ ΗΑ με C=1M, η σταθερά Κα του ΗΑ στους 25° C είναι ίση με 10-8
17.

Υδατικό διάλυμα ΝΗ3 (Δ1) και υδατικό διάλυμα CH3NH2 (Δ2) έχουν την ίδια συγκέντρωση C, τον ίδιο όγκο V, και θερμοκρασία 25° C. Η Kb της ΝΗ3 είναι ίση με 10-5 και η Kb της CH3NH2 είναι 10-4 στους 25° C. Το οξύ ΝΗ4+ είναι ασθενέστερο από το οξύ CH3NH3+.
18.

Υδατικό διάλυμα CH3COOH(Δ1) έχει συγκέντρωση 0,1Μ. Με αραίωση του διαλύματος το pΗ και ο βαθμός ιοντισμού του CH3COOH αυξάνουν.
19.

Υδατικό διάλυμα ΝαΟΗ και υδατικό διάλυμα ΝΗ3 έχουν την ίδια τιμή pΗ=12, τον ίδιο όγκο και την ίδια θερμοκρασία. Το διάλυμα ΝαΟΗ έχει μεγαλύτερη ηλεκτρική αγωγιμότητα.
20.

Δυο αραιά υδατικά διαλύματα Δ1 και Δ2, ίδιας θερμοκρασίας περιέχουν αντίστοιχα CH3COOH και HCOOH ίδιας C. Το διάλυμα Δ1 έχει pΗ=4 και το διάλυμα Δ2 έχει pΗ=3. Για τις σταθερές ιοντισμού των συζυγών βάσεων των παραπάνω οξέων ισχύει: Kb(CH3COO-)>Kb(HCOO-)
21.

Το καθαρό Η2Ο στους 20° C έχει pH>7.
22.

Ένα διάλυμα ΝαΟΗ 10-2 Μ στους 20° C έχει pΗ=12.
23.

Υδατικό διάλυμα HCI έχει πάντα μικρότερο pH από υδατικό διάλυμα CH3COOH στους 25° C.
24.

Σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυμα οξέος από τον αυτοϊοντισμό του Η2Ο προκύπτουν: [Η3Ο+] = [ΟΗ-]=10-7Μ.
25.

Υδατικό διάλυμα CH3COOH έχει pΗ=3 στους 25° C. Στο διάλυμα αυτό τα ιόντα Η3O+ που προκύπτουν από τον αυτοϊοντισμό του Η2O έχουν [H3O+]=10-11 M.
26.

Σε διάλυμα μονοπρωτικής βάσης 0,1Μ στους 25° C ισχύει: 7<pΗ ≤ 13
Loading...