Ιοντισμός νερού-pH

1.

Το γινόμενο των συγκεντρώσεων των ιόντων Η30+ και ΟΗ- στους 25° C έχει την τιμή 10-14.
2.

Κατά τη διάλυση μιάς βάσης στο νερό με σταθερή τη θερμοκρασία, η τιμή  του γινομένου [Η30+] [ΟΗ-]:
3.

Ένα υδατικό διάλυμα θερμοκρασίας 25° C είναι ουδέτερο όταν:
4.

Μεταξύ δύο υδατικών διαλυμάτων ίδιας θερμοκρασίας περισσότερο βασικό είναι αυτό που έχει:
5.

Υδατικό διάλυμα Ca(OH)2 συγκέντρωσης 5.10-4Μ έχει στους 25° C pH ίσο με:
6.

Υδατικό διάλυμα HCI στους 25° C έχει ρΗ=2, κατά τη συνεχή αραίωση του διαλύματος το pH.
7.

To pH ενός υδατικού διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ, 0,01 Μ στους 25° C είναι πιθανό να έχει τιμή:
8.

Σε υδατικό διάλυμα HCI με pH = 1 προσθέτουμε υδατικό διάλυμα HCI με ρΗ=3. Το διάλυμα που προκύπτει μπορεί να έχει pH:
9.

To pH υδατικού διαλύματος ΝΗ3 0,1Μ αυξάνει όταν προσθέσουμε:
10.

Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα οξέων που έχουν την ίδια συγκέντρωση σε θερμοκρασία 25° C έχει τη μικρότερη τιμή pH; Δίνονται οι αντίστοιχες σταθερές ιοντισμού των οξέων.
11.

Υδατικό διάλυμα ΝαΟΗ έχει ρΗ = 11 στους 25° C. Το διάλυμα αραιώνεται με σταθερή τη θερμοκρασία. To pH του νέου δ/τος μπορεί να είναι:
12.

To pH υδατικού δ/τος ασθενούς βάσης Β 0,01 Μ είναι:
13.

Όταν υδατικό διάλυμα RNΗ2 αραιωθεί με προσθήκη Η2Ο:
14.

Διάλυμα HCI 10-7 Μ έχει στους 25° C
15.

Υδατικό διάλυμα HCI στους 25° C έχει ρΗ=2. Η           συγκέντρωση των ιόντων Η3Ο+ που προκύπτουν από τον αυτοιοντισμό του Η2Ο στο διάλυμα είναι:
16.

Σε υδατικό διάλυμα HCI με ρΗ = 1 προσθέτουμε διάλυμα NaCI. To pH του νέου διαλύματος μπορεί να είναι:
17.

To pH ενός υδατικού διαλύματος ΝΗ3 0,1Μ παραμένει σταθερό, όταν προσθέσουμε:
18.

Το απεσταγμένο νερό σε ορισμένη θερμοκρασία θ°C έχει ρΗ=6,5. Στην περίπτωση αυτή ισχύει:
19.

Υδατικό διάλυμα έχει ρΗ=7 σε θ° C. Αν στους θ°C ισχύει Kw=10-13 τότε το διάλυμα αυτό είναι:
20.

Υδατικό διάλυμα έχει ρΗ=7 σε θ° C. Αν στους θ°C ισχύει Kw=10-13 τότε η θερμοκρασία Θ°C είναι:
21.

Διάλυμα οξέος ΗΑ με 0=0,1 Μ έχει ρ Η=3 στους 25° C. Το οξύ ΗΑ είναι:

Δίνεται στους 25°C Κα ΗCOOH=10-4
22.

Διάλυμα οξέος ΗΑ με 0=0,1 Μ έχει ρ Η=3 στους 25° C. Αν αραιώσουμε το διάλυμα του οξέος ΗΑ τότε προκύπτει διάλυμα με pH:

Δίνεται στους 25°C Κα ΗCOOH=10-4
23.

Διάλυμα οξέος ΗΑ με 0=0,1 Μ έχει ρ Η=3 στους 25° C. Tο οξύ ΗΑ είναι από το HCOOH:

Δίνεται στους 25°C Κα ΗCOOH=10-4
24.

Η σχέση που συνδέει τις σταθερές ιοντισμού Κα, Kb του συζυγούς ζεύγους ΒΗ+,Β σε θ° c είναι:
25.

Ποιό από τα επόμενα υδατικά διαλύματα απαιτεί περισσότερα mol HCI για πλήρη εξουδετέρωση.
26.

Κατά την αραίωση διαλύματος οξέος ΗΑ σε δεκαπλάσιο όγκο αν το ΗΑ είναι ασθενές:
27.

Κατά την αραίωση διαλύματος οξέος ΗΑ σε δεκαπλάσιο όγκο αν το ΗΑ είναι ισχυρό οξύ:
Loading...