ΙΣΟΜΕΡΙΑ 2

1.

Δυο συντακτικά ισομερείς ενώσεις έχουν:
2.

Σε ποια από τις επόμενες ομόλογες σειρές παρουσιάζεται ισομέρεια θέσης;
3.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις δεν έχει ισομερή ομόλογης σειράς:
4.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις έχει συντακτικά ισομερή;
5.

Σε ποιον από τους επόμενους μοριακούς τύπους αντιστοιχούν τα περισσότερα συντακτικά ισομερή;
6.

Σε ποιον από τους επόμενους συντακτικούς τύπους αντιστοιχούν τα λιγότερα συντακτικά ισομερή;
7.

Οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες παρουσιάζουν ισομέρεια ομόλογης σειράς με:
8.

Το αλκένιο με τη μικρότερη σχετική μοριακή μάζα (Μr ) που εμφανίζει συντακτική ισομέρεια είναι:
9.

Oργανική ένωση έχει μοριακό τύπο C4H10O. Ποια από τις επόμενες οργανικές ενώσεις δεν είναι ισομερής της;
10.

Τα ισομερή αλκύλια C4H9 – είναι:
11.

Ποια από τις επόμενες οργανικές ενώσεις δεν είναι ισομερής με την 2 – πεντανόνη;
12.

Οι χημικές ενώσεις CH3CH2OH και CH3OCH3 είναι ισομερείς.
13.

Οι χημικές ενώσεις CH3COOH και CH3CH 2COOH είναι ισομερή ομόλογης σειράς.
14.

Οι οργανικές ενώσεις CH3C ≡ CH και CH2 = C = CH2 παρουσιάζουν συντακτική ισομέρεια ομόλογης σειράς.
15.

Οι οργανικές ενώσεις CICH2CH2CH3 και CH3CH2CH2CI παρουσιάζουν συντακτική ισομέρεια θέσης.
16.

Η άκυκλη κορεσμένη ένωση C3H6O δεν έχει συντακτικά ισομερή.
17.

Οι οργανικές ενώσεις CH3CH2CH2OH και CH3OCH2CH3 παρουσιάζουν συντακτική ισομέρεια ομόλογης σειράς.
18.

Οι οργανικές ενώσεις CH3CH = CH2 και CH3CH2CH = CH2 είναι ισομερείς.
Loading...