Ισχυροί-Ασθενείς ηλεκτρολύτες

1.

Η τιμή της σταθερός ιοντισμού του μεθανικού οξέος σε υδατικό διάλυμα εξαρτάται:
2.

Ο λόγος της τιμής της σταθερός χημικής ισορροπίας προς την τιμή της σταθε ράς ιοντισμού ασθενούς βάσης σε υδατικά διαλύματα στους 25°C είναι ίσος με:
3.

Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματος ΝΗ3, υπό σταθερή θερμοκρασία  ο βαθμός ιοντισμού της:
4.

Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματος ΝΗ3, υπό σταθερή θερμοκρασία η σταθερά ιοντισμού της:
5.

Για ένα ισχυρό οξύ, το οποίο ιοντίζεται πλήρως σύμφωνα με τη χημική εξίσωση ΗΑ + Η2Ο → Η3Ο+ + Α- ο βαθμός ιοντισμού:
6.

Για ένα ισχυρό οξύ, το οποίο ιοντίζεται πλήρως σύμφωνα με τη χημική εξίσωση ΗΑ + Η2Ο → Η3Ο+ + Α- η σταθερά ιοντισμού:
7.

Υδατικό διάλυμα NaOH συγκέντρωσης 0,001 Μ έχει στους 25°C pH ίσο με:
8.

Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ έχει στους 25°C pH=12. Κατά τη συνεχή αραίωση του διαλύματος το pH αυτού:
9.

To pHυδατικού διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικού οξέος συγκέντρωσης 0,01 Μ στους 25°C, είναι πιθανό να έχει τιμή:
10.

Μεταξύ των σταθερών ιοντισμού Ka και Kb του οξέος HF και της βάσης F στους 25°C ισχύει η σχέση:
11.

TopH διαλύματος NH4Br 10-3 Μ είναι δυνατό να έχει στους 25°C την τιμή:
12.

Ένα διάλυμα Δ1 του μονοπρωτικού οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,001Μ έχει pH = 3, στους 25°C.  Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι:
13.

Ένα διάλυμα Δ1 του μονοπρωτικού οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,001Μ έχει pH = 3, στους 25°C. Διάλυμα άλατος NaA συγκέντρωσης 0,01 Μ έχει pH:
14.

Ένα διάλυμα Δ1 του μονοπρωτικού οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,001Μ έχει pH = 3, στους 25°C. Διάλυμα άλατος ΝΗ4Α είναι:
15.

Η σταθερά Kc της ισορροπίας ΗΑ + Η2Ο →← Η3Ο++  Α- και η σταθερά ιοντι­σμού Ka του οξέος ΗΑ αριθμητικά ταυτίζονται, σε σταθερή θερμοκρασία.
16.

Για τους ισχυρούς ηλεκτρολύτες δεν ορίζεται σταθερά ιοντισμού.
17.

Η σταθερά ιοντισμού του αιθανικού οξέος είναι πάντα σταθερή.
18.

Η συγκέντρωση ιόντων οξωνίου (x) κάθε υδατικού διαλύματος οξέος συγκέντρωσης C υπολογίζεται από τη σχέση Ka =  x2/C  όπου Ka η σταθερά ιοντισμού του οξέος.

 
19.

Ο ιοντισμός μιας ασθενούς βάσης Β στο νερό περιγράφεται από τη χημική εξί­σωση Β + Η2Ο ←→ ΒΟΗ + Η+.
20.

Όταν αραιώσουμε σε σταθερή θ- ένα διάλυμα ισχυρού οξέος ΗΑ μέχρι να δι­πλασιαστεί ο όγκος του η [Η3Ο+] υποδιπλασιάζεται, ενώ σε αντίστοιχη αραίωση σε διάλυμα ασθενούς οξέος δεν ισχύει το ίδιο.
21.

Με βάση το δεδομένο ότι διάλυμα NaF C Μ έχει μικρότερο pHαπό διάλυμα NaCN CM, – σε θ = 25°C, προκύπτει ότι το HF είναι ασθενέστερο οξύ από το HCN.
22.

Διάλυμα (Δ1) HI ίδιας συγκέντρωση και όγκου με διάλυμα (Δ2) HCN απαιτούν ίσο όγκο διαλύματος ΚΟΗ για πλήρη εξουδετέρωση, αλλά δεν έχουν ίδια τιμή pH.
23.

Διάλυμα H2SΟ4 0,1Μ και διάλυμα HCI 0,1 Μ, σε θ = 25°C έχουν ίδια τιμή pH.
24.

Διάλυμα H2SΟ4 0,1Μ και διάλυμα HCI 0,1 Μ, σε θ = 25°C αν έχουν ίδιο αρχικό όγκο, εξουδετερώνονται πλήρως με ίσο όγκο διαλύμα­τος NaOH
Loading...