Ισχύς ηλεκτρολυτών-Μέτρα ισχύος Σ-Λ

1.

Αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον βαθμό ιοντισμού των ασθενών ηλεκτρολυτών.
2.

Κατά την αραίωση υδατικού δ/τος βάσης Β ο βαθμός ιοντισμού α της βάσης υποχρεωτικά αυξάνει.
3.

Όταν δυο οξέα ΗΑ, ΗΒ έχουν βαθμούς ιοντισμού 0,2 και 0,01 τότε το οξύ ΗΑ είναι σίγουρα ισχυρότερο του ΗΒ.
4.

Ο νόμος αραίωσης του Ostwald μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα παρακάτω διαλύματα.

i) Διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ

ii) Διάλυμα CH3COONa

iii) Διάλυμα CH3COOH-NaCI
5.

Ο νόμος αραίωσης του Ostwald δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα παρακάτω διαλύματα.

i.Διάλυμα H2S                ii.Διάλυμα CH3COOH-CH3COONa

iii.Διάλυμα ΝΗ3-ΝαΟΗ
6.

Το ΗΑ σε ένα διάλυμα Δ1 ιοντίζεται κατά 4% ενώ σε ένα διάλυμα Δ2 ιοντίζεται κατά 10%. Αν αναμίξουμε τα διαλύματα Δ1 και Δ2 το ΗΑ στο διάλυμα που προκύπτει ιοντίζεται σε ποσοστό 12%. Όλα τα διαλύματα έχουν την ίδια θερμοκρασία.
7.

Υδατικό διάλυμα (Δ1) οξέος ΗΑ (MrHA=60) 0,6% w/V έχει [Η3Ο+] = 10-3Μ στους 25° C. Αν προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1 υδατικό διάλυμα Δ2 του οξέος ΗΑ με c=0,4Μ, ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ ελαττώνεται ενώ η [Η3Ο+] αυξάνει.
8.

Σε υδατικό διάλυμα HCN έχει αποκατασταθεί ισορροπία:

HCN + H2Ο →← CN- + Η3Ο+ . ΔΗ>0 . Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία τότε 0 βαθμός ιοντισμού αυξάνει ενώ η Κα παραμένει σταθερή.
9.

Σε υδατικό διάλυμα HCN έχει αποκατασταθεί ισορροπία:

HCN + H2Ο →← CN- + Η3Ο+ . ΔΗ>0 . Av αραιώσουμε το διάλυμα με προσθήκη Η2Ο σε σταθερή θερμοκρασία τότε η [H3O+] ελαττώνεται ενώ ο αριθμός mol Η3O+ αυξάνει.
10.

Σε υδατικό διάλυμα HCOOH 0,1Μ (Δ1) προσθέτουμε υδατικό διάλυμα HCOOH 2,3%w/V (Δ2) της ίδιας θερμοκρασίας και προκύπτει διάλυμα Δ3.Ο βαθμός ιοντισμού του HCOOH       στο διάλυμα Δ3 θα είναι μεγαλύτερος  από το βαθμό ιοντισμού του  HCOOH στο διάλυμα Δ1.
11.

Το ασθενές οξύ ΗΑ σε ένα υδατικό διάλυμα συγκέντρωσης c έχει βαθμό ιοντισμού α. Οι παρακάτω σχέσεις ισχύουν πάντοτε στο διάλυμα αυτό.

i) [HA]+[A-]=c
12.

Το ασθενές οξύ ΗΑ σε ένα υδατικό διάλυμα συγκέντρωσης c έχει βαθμό ιοντισμού α. Οι παρακάτω σχέσεις ισχύουν πάντοτε στο διάλυμα αυτό.

ii) α= (Κα)/Κα+[Η3Ο+]
13.

Διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ όγκου V αραιώνεται με προσθήκη Η2Ο σε τελικό όγκο V’=9V

Τότε ισχύει η παρακάτω σχέση:

i) α’=3α

Επιτρέπεται να γίνουν οι προσεγγίσεις.
14.

Διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ όγκου V αραιώνεται με προσθήκη Η2Ο σε τελικό όγκο V’=9V

Τότε ισχύει η παρακάτω σχέση:

ii) [H3O+]’=[H3O+]/3

Επιτρέπεται να γίνουν οι προσεγγίσεις.
15.

Διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ όγκου V αραιώνεται με προσθήκη Η2Ο σε τελικό όγκο V’=9V

Τότε ισχύει η παρακάτω σχέση:

i) n’H3O+=3.nH3O+

Επιτρέπεται να γίνουν οι προσεγγίσεις.
Loading...