Κβαντικοί αριθμοί 1

1.

Οι κβαντικοί αριθμοί n, l, ml και ms προκύπτουν από την επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για το άτομο του υδρογόνου.
2.

Οι τιμές των κβαντικών αριθμών n και l στην Κβαντομηχανική θεωρία είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν στο ατομικό πρότυπο Bohr.
3.

Οι κβαντικοί αριθμοί n, l και ml παίρνουν ακέραιες τιμές.
4.

Κάθε δυνατή τριάδα (n,l, ml) οδηγεί σε μια λύση της εξίσωσης  Schrödinger καθορίζοντας ένα ατομικό τροχιακό.
5.

Τα ατομικά τροχιακά αντιστοιχούν σε ενεργειακές καταστάσεις και υπάρχουν έστω και δυνητικά.
6.

Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός παίρνει όλες τις τιμές μεταξύ -l και +l.
7.

Ο κβαντικός αριθμός ml καθορίζει τον προσανατολισμό του ηλεκτρονιακού νέφους στον χώρο.
8.

Για την περιγραφή ενός τροχιακού απαιτούνται οι κβαντικοί αριθμοί n, l και ml.
9.

Όλα τα ατομικά τροχιακά που έχουν ml=0 έχουν τον ίδιο προσανατολισμό στο χώρο.
10.

Μια υποστιβάδα που έχει l=x, περιέχει (2x+1) ατομικά τροχιακά.
11.

Όταν ένα τροχιακό ανήκει σε υποστιβάδα με l=1 έχει τρεις δυνατούς προσανατολισμούς στο χώρο.
12.

Σε κάθε τιμή του κβαντικού αριθμού ml αντιστοιχεί και ένα ατομικό τροχιακό.
13.

Η τιμή του κβαντικού αριθμού του spin είναι ανεξάρτητη από τις τιμές των άλλων κβαντικών αριθμών.
14.

Η τιμή ms=-1/2 (spin προς τα κάτω) αντιστοιχεί σε ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
15.

Ο κβαντικός αριθμός ms δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας του ηλεκτρονίου ούτε στον καθορισμό του τροχιακού.
16.

Τα ηλεκτρόνια σε ένα τροχιακό έχουν αντίθετη ιδιοπεριστροφή.
17.

Για να περιγράψουμε πλήρως την κατάσταση ενός ηλεκτρονίου, χρειάζονται 4 κβαντικοί αριθμοί.
18.

Η υποστιβάδα 3p έχει περισσότερα τροχιακά από την υποστιβάδα 2p.
19.

Η υποστιβάδα L έχει τέσσερα τροχιακά.
20.

Ο μικρότερος κύριος κβαντικός αριθμός στιβάδας στην οποία υπάρχουν d ατομικά τροχιακά είναι n=3.
Loading...