Κβαντικοί αριθμοί 2

1.

Υπάρχει ένα μόνο ατομικό τροχιακό που έχει n=4 και l=1.
2.

Η υποστιβάδα 3d έχει περισσότερα τροχιακά απ΄ό,τι η υποστιβάδα 5p.
3.

Στις τιμές n=2 και l=0 των δύο πρώτων κβαντικών αριθμών αντιστοιχεί ένα μόνο ατομικό τροχιακό.
4.

Ο αριθμός των ατομικών τροχιακών μιας στιβάδας είναι n2, όπου n ο κύριος κβαντικός αριθμός της στιβάδας.
5.

Τα g ατομικά τροχιακά υπάρχουν σε στιβάδες με n≥4.
6.

Η υποστιβάδα 2p έχει από ένα μέχρι τρία τροχιακά, ανάλογα με τα ηλεκτρόνια που περιέχει.
7.

Σε ένα άτομο, ο αριθμός των s υποστιβάδων (συμπληρωμένων ή κενών) είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των p υποστιβάδων.
8.

Το πλήθος των s τροχιακών (συμπληρωμένων, ημισυμπληρωμένων ή κενών) σε ένα άτομο είναι αριθμητικά μεγαλύτερο από το πλήθος των p τροχιακών.
9.

Τα s ατομικά τροχιακά έχουν μικρότερη ενέργεια από τα p ατομικά τροχιακά.
10.

Όταν ένα τροχιακό έχει l=0, έχει σφαιρική συμμετρία.
11.

Το ηλεκτρονιακό νέφος του τροχιακού 1s του υδρογόνου έχει ακτίνα ακριβώς 10-10m.
12.

Στο τροχιακό 1s η πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο κοντά στον πυρήνα είναι μέγιστη.
13.

Σε ένα δεδομένο άτομο το τροχιακό 3s έχει μεγαλύτερη ενέργεια και μεγαλύτερο μέγεθος από το τροχιακό 2s.
14.

Στο άτομο του υδρογόνου δεν υπάρχει τροχιακό 2p.
15.

Όλα τα p τροχιακά έχουν το ίδιο σχήμα.
16.

Σε ένα τροχιακό το ηλεκτρόνιο μπορεί να βρίσκεται και έξω από τον τρισδιάστατο χώρο ο οποίος παριστάνει το ηλεκτρονιακό νέφος του τροχιακού.
17.

Στο τροχιακό 2px η πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους είναι μεγαλύτερη κατά μήκος του άξονα x.
18.

O δευτερεύων ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός καθορίζει τον προσανατολισμό του ηλεκτρονιακού νέφους.
19.

Ο κβαντικός αριθμός του spin(ms) συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας του ηλεκτρονίου.
20.

Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός ml καθορίζει το μέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους.
21.

Τα τροχιακά με τον ίδιο κύριο κβαντικό αριθμό n συγκροτούν μια υποστιβάδα.
22.

Σε κάθε τιμή του μαγνητικού κβαντικού αριθμού (ml) αντιστοιχούν δύο τροχιακά.
23.

Ατομικά τροχιακά που έχουν τους ίδιους κβαντικούς αριθμούς n και l ανήκουν στην ίδια υποστιβάδα ή υποφλοιό.
24.

Ο αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός l καθορίζει το σχήμα του τροχιακού.
Loading...