Κβαντικοί αριθμοί 3

1.

Ο αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός παίρνει τις ακέραιες τιμές:
2.

Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός παίρνει τις τιμές:
3.

Ποιος από τους κβαντικούς αριθμούς καθορίζει τον προσανατολισμό του ηλεκτροονιακού νέφους στον χώρο;
4.

Για κύριο κβαντικό αριθμό n=4, ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός μπορεί να πάρει τις τιμές:
5.

Περισσότερα τροχιακά έχει η υποστιβάδα:
6.

Ένα ηλεκτρόνιο που ανήκει στο τροχιακό 3py μπορεί να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθμών:
7.

Ο αριθμός των p ατομικών τροχιακών σε μια στιβάδα: 
8.

Το μέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους ενός τροχιακού καθορίζεται από τον κβαντικό αριθμό:
9.

Για δεδομένη τιμή του l, ο αριθμός των ατομικών τροχιακών μιας υποστιβάδας είναι:
10.

Μια υποστιβάδα καθορίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς:
11.

Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών (n, l, ml, ms) δεν είναι επιτρεπτή;
12.

Ποια από τις επόμενες υποστιβάδες για τις οποίες δίνονται οι κβαντικοί αριθμοί n και l έχει περισσότερα ατομικά τροχιακά;
13.

Ένα ατομικό τροχιακό έχει ml=3. Ποια είναι η μικρότερη τιμή του κύριου κβαντικού n της στιβάδας στην οποία ανήκει;
14.

Όλα τα ηλεκτρόνια που ανήκουν σε d ατομικά τροχιακά έχουν:
15.

Πόσα τροχιακά της στιβάδας N έχουν ml=-1;
16.

Ο αριθμός των τροχιακών σε ένα άτομο τα οποία χαρακτηρίζονται με κβαντικούς αριθμούς:

Ι. n=3, l=2

II. n=2, l=1, ml=-1 και 

ΙΙΙ. n=5

είναι αντίστοιχα:
17.

Ένα ηλεκτρόνιο έχει n=4 και ml=2. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι λανθασμένη για το ηλεκτρόνιο αυτό;
18.

Ποιο από τα παρακάτω σύνολα καβτικών αριθμών καθορίζει ένα ατομικό τροχιακό;
19.

To σύνολο τιμών των κβαντικών αριθμών n=3, l=1 και ml=0 περιγράφει:
20.

Ένα τροχιακό χαρακτηρίζεται με ml=1. Το τροχιακό αυτό δεν μπορεί να είναι:
21.

Ο αριθμός των ατομικών τροχιακών σε ένα άτομο που έχουν n=5 και l=2 είναι: 
22.

Ο κβαντικός αριθμός που καθορίζει το σχήμα του ηλεκτρονιακού νέφους παίρνει τιμές:
23.

Ένα ηλεκτρόνιο έχει n=3 και ml=0. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι λανθασμένη για το ηλεκτρόνιο αυτό;
24.

Τα τροχιακά 3s και 4s έχουν: 
25.

Τα τροχιακά 2px και 2py έχουν: 
Loading...