Κβαντικοί αριθμοί 4

1.

Τα τροχιακά 2s και 2p σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο:
2.

Το πλήθος των ατομικών τροχιακών στις στιβάδες L και M είναι:
3.

Για κύριο κβαντικό αριθμό n=2, ο δευτερεύων ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός l μπορεί να πάρει τις τιμές: 
4.

Αν για κάποιο ηλεκτρόνιο ο ml=1, τότε ο l δεν μπορεί να πάρει τιμή:
5.

Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών (n, l, ml, ms) δεν είναι επιτρεπτή για ένα ηλεκτρόνιο σε ένα άτομο;
6.

Ποιος τύπος τροχιακού αντιστοιχεί στην τριάδα των κβαντικών αριθμών n=3, l=0 και ml=0; 
7.

Τι είδους τροχιακό περιγράφεται από τους κβαντικούς αριθμούς n=3 λαο l=2;
8.

Ποιο από τα παρακάτω τροχιακά δεν υπάρχει σε ένα άτομο;
9.

Τα ατομικά τροχιακά 2s και 2px του 7Ν:
10.

Ποια από τις παρακλάτω τριάδες των κβαντικών αριθμών (n, l, ml) δεν αντιστοιχεί σε ατομικό τροχιακό;
11.

Για κύριο κβαντικό αριθμό n=3, ο δευτερεύων ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός l μπορεί να πάρει τις τιμές:
12.

Ο αριθμός των τροχιακών σε μία f υποστιβάδα είναι:
13.

Ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός (l) καθορίζει:
14.

Ποια από τις παρακάτω τριάδες των κβαντικών αριθμών (n,l και ml) αντιστοιχεί στο τροχιακό 3px;
15.

H υποστιβάδα 3d αποτελείται από:
16.

Τα ατομικά τροχιακά 2s και 3s διαφέρουν:
17.

Ποια από τις επόμενες τετράδες κβαντικών αριθμών (n,l,ml,ms) δεν είναι επιτρεπτή;
18.

Από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών (n,l,ml,ms) δεν είναι επιτρεπτή η:
19.

Το ατομικό τροχιακό, στο οποίο βρίσκεται το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου, καθορίζεται από τους κβαντικόυς αριθμούς:
Loading...