Κυκλοφοριακό σύστημα 2

1.

Η πίεση του αίματος στο αρτηριακό άκρο των τριχοειδών είναι μεγαλύτερη από την πίεση του αίματος στο φλεβικό άκρο των τριχοειδών.




2.

Το δεξιό μέρος της καρδιάς δεν επικοινωνεί με το αριστερό μέρος.




3.

Οι κόλποι και οι κοιλίες συστέλλονται ταυτόχρονα.




4.

Σε κάθε καρδιακό παλμό η φυσιολογική πίεση στις κυριότερες αρτηρίες κυμαίνεται μεταξύ μιας μέγιστης πίεσης 150mmHg και μιας ελάχιστης πίεσης 80 mmHg.




5.

Ο όρος πίεση του αίματος αφορά συνήθως τις φλέβες.




6.

Το αίμα κινείται από τον δεξιό κόλπο της καρδιάς στον αριστερό κόλπο.




7.

Τα τριχοειδή αγγεία έχουν διάμετρο περίπου ίση με τη διάμετρο ενός ερυθροκύτταρου.




8.

Το ενδοθήλιο των αρτηριδίων περιβάλλεται από λείο μυϊκό ιστό.




9.

Το μη οξυγονωμένο αίμα από τα διάφορα μέρη του σώματος επιστρέφει:




10.

Το αίμα από τους πνεύμονες εισέρχεται:




11.

Η μοναδική αρτηρία που μεταφέρει μη οξυγονωμένο αίμα είναι:




12.

Το οξυγονωμένο αίμα φεύγει από την καρδιά μέσω:




13.

Οι μοναδικές φλέβες που μεταφέρουν οξυγονωμένο αίμα είναι:




14.

Η ορθή σειρά στην πορεία ροής του αίματος είναι:




15.

Το όργανο το οποίο έχει μία αρτηρία και μία φλέβα, με τις οποίες τροφοδοτείται με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά αντίστοιχα, είναι:




16.

Οξυγονωμένο αίμα περιέχει/-ουν:




17.

Η ορθή πορεία του αίματος στα παρακάτω όργανα είναι:

1 λεπτό έντερο, 2 ήπαρ, 3 ηπατική φλέβα, 4 πυλαία φλέβα, 5 κάτω κοίλη φλέβα, 6 δεξιός κόλπος




18.

Ποίος είναι ο αριθμός των δικτύων τριχοειδών στο σώμα όταν η πορεία του αίματος είναι: καρδιά→ έντερο → ήπαρ → καρδιά;




19.

Όλες οι αρτηρίες είναι αγγεία που:




20.

Το πρώτο όργανο, από τα παρακάτω, στο οποίο θα φτάσει ένα ερυθροκύτταρο όταν εγκαταλείψει τη δεξιά κοιλία είναι:




Loading...