Κυματική εξίσωση Schrodinger-Ατομικά τροχιακά-Κβαντικοί Αριθμοί

1.

Ατομικό τροχιακό είναι:
2.

Ο αριθμός των p-τροχιακών σε μια ενεργειακή στιβάδα είναι:
3.

Το πλήθος των ατομικών τροχιακών που περιέχονται στις στιβάδες Κ και Lείναι αντίστοιχα:
4.

Τα ατομικά τροχιακά 2s και 1s διαφέρουν:
5.

Τα ατομικά τροχιακά 3s και 3p σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο:
6.

Η τιμή του αζιμουθιακού κβαντικού αριθμού μάς πληροφορεί:
7.

Η υποστιβάδα 2p αποτελείται από:
8.

Η υποστιβάδα 2p περιέχει:
9.

Η υποστιβάδα 3d αποτελείται από:
10.

Το κάθε ατομικό τροχιακό καταλαμβάνεται από:
11.

Ο συνδυασμός των τιμών n=2, l=1, ml = 0 των τριών πρώτων  κβαντικών α­ριθμών χαρακτηρίζει:
12.

Με τον όρο «ηλεκτρονιακό νέφος» εννοούμε:
13.

Το μοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση βρίσκεται στην υποστιβάδα 1s διότι:
14.

Στις τιμές n = 3 και l=0 των δύο πρώτων κβαντικών αριθμών αντιστοιχεί ένα μόνο ατομικό τροχιακό.
15.

Το πλήθος των sυποστιβάδων σε ένα άτομο (είτε περιέχουν ηλεκτρόνια είτε όχι) είναι αριθμητικά μεγαλύτερο από το πλήθος των υποστιβάδων p.
16.

Το πλήθος των sτροχιακών σε ένα άτομο (συμπληρωμένων, ημισυμπληρωμένων ή κενών) είναι αριθμητικά μεγαλύτερο από το πλήθος των p τροχιακών.
17.

Υποστιβάδα 3d περιέχει μέχρι 5 ατομικά τροχιακά και χωρά έως 10 ηλεκτρόνια.
Loading...