Μεταβολές pH, pOH

1.

Το γινόμενο των συγκεντρώσεων των ιόντων Η3O+ και ΟΗ- στους 25° C, έχει την τιμή 10-14:
2.

Κατά τη διάλυση ενός οξέος σε νερό με σταθερή τη θερμοκρασία, η τιμή του γινομένου [Η3Ο+]·[ΟΗ-]:
3.

Ένα υδατικό διάλυμα θερμοκρασίας 25° Cείναι ουδέτερο όταν:
4.

Μεταξύ δύο υδατικών διαλυμάτων της ίδιας θερμοκρασίας, περισσότερο όξινο είναι αυτό που έχει:
5.

Υδατικό διάλυμα NaOH συγκέντρωσης 0, 001Μ έχει, στους 25°C, pH ίσο με:
6.

Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ έχει στους 25°C pH= 12. Κατά τη συνεχή αραίωση του διαλύματος το pH αυτού:
7.

Αν εξουδετερώσουμε πλήρως διάλυμα NaOH 0,1 Μ με διάλυμα HCl προκύπτει διάλυμα για το pH του οποίου ισχύει:
8.

Στο καθαρό νερό τα μισό μόρια συμπεριφέρονται ως οξύ και τα άλλα μισά ως βάση.
9.

Κατά τη διάλυση, έστω και μικρής ποσότητας οξέος ή βάσεως στο νερό, η ι­σορροπία 2Η2Ο <=> Η3Ο++ΟΗ μετατοπίζεται προς τα αριστερά με αποτέλε­σμα να παρατηρείται αισθητή αύξηση της [Η2Ο].
10.

Κάθε ουδέτερο διάλυμα έχει pH= 7.
11.

Όταν αραιώνουμε ένα διάλυμα με προσθήκη νερού το pH ελαττώνεται.
12.

Αν χωρίσουμε ένα διάλυμα NaOH με pH= 12 σε τρία ίσα μέρη, το κάθε μέρος θα έχει pH= 4.
13.

Ένα διάλυμα με pΟΗ = 10 είναι πιο όξινο από ένα διάλυμα με pH = 12 της ί­διας θερμοκρασίας.
14.

Το άθροισμα των συγκεντρώσεων των ιόντων Η3Ο+ και των ιόντων ΟΗ- σε κάθε διάλυμα στους 25°C, έχει την ίδια τιμή.
15.

Διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-7 Μ έχει pH = 7, στους 25°C.
16.

Αν διαλυθεί 1mol CH3COOH και 1mol NaOH σε νερό προκύπτει ουδέτερο διά­λυμα.
17.

Διάλυμα με pH= 6, είναι δυνατό να είναι ουδέτερο.
18.

Με αραίωση σε σταθερή θερμοκρασία είναι δυνατό το pH ενός διαλύματος να παραμένει σταθερό.
19.

Τα διαλύματα των οξέων περιέχουν οξώνια, γι’ αυτό υπολογίζουμε το pH αλλά όχι το pΟΗ τους.
20.

Αν σε νερό διαλυθεί ποσότητα ισχυρής βάσης, τα ΟΗ- αυξάνονται αλλά το γι­νόμενο [Η3Ο+] · [ΟΗ-] παραμένει πάντα σταθερό.

 
Loading...