Μεταβολή Ορισμένων Περιοδικών Ιδιοτήτων 2

1.

Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού είναι κατ΄απόλυτη τιμή ίση με την ενέργεια του πιο χαλαρά συγκρατούμενου ηλεκτρονίου στο άτομο του χημικού στοιχείου.
2.

Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού εξαρτάται από την ατομική ακτίνα, το φορτίο του πυρήνα και τα ενδιάμεσα ηλεκτρόνια.
3.

Για τα χημικά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο του Π.Π., η τιμή της ενέργειας ιοντισμού  Ei1 καθορίζεται από το δραστικό πυρηνικό φορτίο. 
4.

Όταν αυξάνεται ο κύριος κβαντικός αριθμός n των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας, αυξάνεται και η τιμή της  Ei1. 
5.

Το 3Li έχει μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού από το 19Κ.
6.

Όταν ένα χημικό στοιχείο έχει μεγάλη  ατομική ακτίνα, έχει μεγάλη τιμή   Ei1.
7.

Το 9F έχει μεγαλύτερη  Ei1 τόσο από το 3Li όσο και από το 17Cl.
8.

Το 19Κ έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το 12Μg.
9.

Τα μέταλλα είναι ηλεκτροθετικά στοιχεία.
10.

Το 20Ca είναι περισσότερο ηλεκτροθετικό στοιχείο από το 19Κ.
11.

Το 3Li  έχει μεγαλύτερη τιμή  Ei2 από το 4Be.
12.

Το 37Rb αποβάλλει ευκολότερα ηλεκτρόνια από το 20Ca.
13.

Όταν ένα χημικό στοιχείο έχει μικρή τιμή  Ei1, έχει αυξημένο μεταλλικό χαρακτήρα.
14.

Κατά μήκος μιας περιόδου του Π.Π. η ηλεκτροαρνητικότητα αυξάνεται από δεξιά προς τ’ αριστερά.
15.

Το 8Ο έχει μεγαλύτερη ηλεκτροαρνητικότητα τόσο από το 16S όσο και από το 7Ν.
16.

Το 11Νa είναι πιο αναγωγικό μέταλλο από το 13Αl.
17.

Η πρώτη ηλεκτρονιοσυγγένεια Eea 1 παριστάνεται από την εξίσωση:

X(g) + e → X(g) ,  ΔΗ=Eea 1
18.

Η πρόσληψη ηλεκτρονίου από ένα ουδέτερο άτομο είναι συνήθως εξώθερμο φαινόμενο.
19.

Για τα χημικά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο, όταν αυξάνεται ο ατομικός αριθμός, αυξάνεται η απόλυτη τιμή της ηλεκτρονιοσυγγένειας.
20.

Η ηλεκτρονιοσυγγένεια του 35Br είναι κατ’ απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από εκείνη του 17Cl.
21.

Όσο μικρότερη ατομική ακτίνα έχει ένα χημικό  στοιχείο, τόσο μικρότερη  κατ’ απόλυτη τιμή είναι η Εea 1 του χημικού στοιχείου.
22.

Η αντίδραση Cl(g) + e → Cl2-(g) είναι ενδόθερμη.
Loading...