Μεταβολή Ορισμένων Περιοδικών Ιδιοτήτων 3

1.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία έχει μικρότερη ατομική ακτίνα;
2.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία έχει μεγαλύτερο μέγεθος;
3.

To χημικό στοιχείο από τα αλκάλια με τη μικρότερη ατομική ακτίνα έχει ατομικό αριθμό (Ζ):
4.

Το χημικό στοιχείο της 4ης περιόδου με τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα έχει ατομικό αριθμό (Ζ):
5.

Σε ποια από τις παρακάτω τριάδες τα χημικά στοιχεία έχουν παρόμοια ατομική ακτίνα;
6.

Ποιο από τα παρακάτω χημικά στοιχεία έχει μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο;
7.

Ποιο από τα παρακάτω σωματίδια έχει μεγαλύτερο μέγεθος;
8.

Σε ποια από τις παρακάτω ομάδες τα σωματίδια είναι γραμμένα κατά αυξανόμενο μέγεθος;
9.

Από τα επόμενα ζεύγη σωματιδίων:

Ι. 20Ca, 21Sc,    II. 7N3-9F,   III. 16S, 10Ne

μικρότερο μέγεθος έχουν αντίστοιχα τα :
10.

Ποια από τις επόμενες εξισώσεις παριστάνει τον δέυτερο ιοντισμό του Al;
11.

Ποιο από τα παρακάτω χημικά στοιχεία έχει μικρότερη τιμή Ei 1;
12.

Tο χημικό στοιχείο της 4ης περιόδου του Π.Π. που έχει μεγαλύτερη τιμή Ei 1 έχει ατομικό αριθμό (Ζ):
13.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία έχει μεγαλύτερη ηλεκτροθετικότητα;
14.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία, για τα οποία δίνονται οι ηλεκτρονιακές δομές των ατόμων στη θεμελιώδη κατάσταση, έχει μεγαλύτερη τιμή Ei 1;
15.

Ποιο από τα παρακάτω χημικά στοιχεία δεν χαρακτηρίζεται ως ηλεκτροθετικό;
16.

Ποια σχέση συνδέει τις διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού Ei 1,Ei 2 και Ei 3 του 38Sr;
17.

Ποιο από τα παρακάτω άτομα μετατρέπεται ευκολότερα σε κατιόν Σ+;
18.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία έχει ενέργειες ιοντισμού

Ei 1=496kJ/mol, Ei 2=4.562kJ/mol και Ei 3=6.912kJ/mol;
19.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία έχει μεγαλύτερη τιμή ενέργειας δεύτερου ιοντσιμού (Εi 2);
20.

Το 20Ca έχει τιμή Ei 1=590kJ/mol.

Για τη μετατροπή Ca(g) → Ca2+(g)+ 2e απαιτούνται:
21.

Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού του 12Μg είναι Ei 1=738kJ/mol. Για την απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από το άτομο Mg σε αέρια φάση απαιτείται ενέργεια:

 

Δίνεται ότι ΝΑ=6,02.1023
Loading...