Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων (Σ-Λ)

1.

Το 19Κ έχει μικρότερη ατομική ακτίνα από το 20Ca και το 17Cl από το 35Br.
2.

Τα ιόντα 17CI- και 19Κ+ έχουν ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων οπότε έχουν το ίδιο μέγεθος.
3.

Σε κάθε περίοδο του Π.Π. τη μεγαλύτερη Εi,1 έχει το ευγενές αέριο.
4.

Το 37Rb είναι πιο ηλεκτροθετικό από το 20Ca.
5.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ατομική ακτίνα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η Εi,1.
6.

Η ηλεκτροθετικότητα μεταβάλλεται όπως και η ενέργεια πρώτου ιοντισμού και η ηλεκτραρνητικότητα όπως η ατομική ακτίνα.
7.

Τα μέταλλα έχουν σχετικά χαμηλές τιμές Εi,1 με αποτέλεσμα δύσκολα να αποβάλλουν ηλεκτρόνια και να μετατρέπονται σε ηλεκτροθετικά ιόντα.
8.

Οι ακτίνες των θετικών ιόντων είναι μεγαλύτερες από τις ακτίνες των αντίστοιχων ατόμων, ενώ οι ακτίνες των αρνητικών ιόντων είναι μικρότερες αττο τις ακτίνες των αντίστοιχων ατόμων.
9.

Η Εi,2 του 12Mg είναι μεγαλύτερη από αυτή του 11Νa.
10.

Η Εi,2 ενός ατόμου έχει μεγαλύτερη τιμή από την Εi,1 του ίδιου ατόμου.
11.

Στον περιοδικό πίνακα η ενέργεια πρώτου ιοντισμού αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά και από κάτω προς τα πάνω.
12.

Κατά μήκος μιας περιόδου του Π.Π. η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά.
13.

Από τα στοιχεία 17Cl και 35Br που ανήκουν στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα, το 17CI έχει τη μικρότερη ατομική ακτίνα και τη μεγαλύτερη Εi,1.
14.

Το στοιχείο 36Χ έχει πολύ μεγάλη Εi,1 μικρότερη πάντως από την Εi,1 του 2Ψ.
15.

Κατά μήκος μιας περιόδου του Π.Π. η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό συμβαίνει γιατί προχωρώντας προς τα δεξιά μειώνεται το δραστικό πυρηνικό φορτίο.
16.

Ο δεύτερος ιοντισμός του Mg περιγράφεται από τη χημική εξίσωση:   Μg(g)→  Mg2+(g)+2e-.
17.

To 17CI έχει μεγαλύτερη Εi,1 τόσο από το 11Νa όσο και από το 35Br.
18.

Στοιχείο X κύριας ομάδας του Π.Π., εμφανίζει Εί,1<<Εί,2<Εί,3. Το στοιχείο X ανήκει στη IΙΑ ομάδα του περιοδικού πίνακα.
Loading...