Μεταλλάξεις (3)

1.

Μία μετάλλαξη που γίνεται σε ένα σωματικό κύτταρο ενός ανθρώπου δεν μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές κυττάρων.
2.

Στις μεταλλάξεις αντικατάστασης μίας βάσης, αλλάζει πάντα η αλληλουχία ριβονουκλεοτιδίων του RNA που συντίθεται.
3.

Οι μεταλλάξεις λόγω λαθών στο διαχωρισμό των ομόλογων χρωμοσωμάτων μπορεί να μεταβιβάζονται στους απογόνους.
4.

Τα κύτταρα διαθέτουν μηχανισμούς επιδιόρθωσης των μεταλλάξεων.
5.

Η προσθήκη 3 ή πολλαπλάσιων του τρία νουκλεοτιδίων σε ένα γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση ενός πολυπεπτιδίου, δημιουργεί πάντα προσθήκη ενός ή περισσοτέρων αμινοξέων στο πολυπεπτίδιο.
6.

Τα ερυθροκύτταρα των ατόμων που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιμία περιέχουν περισσότερα είδη αιμοσφαιρίνης από τα φυσιολογικά ερυθροκύτταρα.
7.

Η αλλαγή στο κωδικόνιο της κωδικής αλυσίδας δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχη αλλαγή στη μεταγραφόμενη αλυσίδα στο γονίδιο  βs.
8.

Η αλυσίδα β της HbS, περιέχει μία βαλίνη περισσότερη σε σχέση με την αντίστοιχη της HbA.
9.

Η προσθήκη ή η έλλειψη ενός νουκλεοτιδίου στο DNA, επηρεάζει την αλληλουχία όλων των γονιδίων που βρίσκονται μετά το σημείο της μετάλλαξης.
10.

Χωρίς τις μεταλλάξεις δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της εξέλιξης.
11.

Μία ουδέτερη μετάλλαξη στην κωδικοποιούσα περιοχή ενός γονιδίου που κωδικοποιεί πολυπεπτίδιο, αλλάζει την αλληλουχία αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας.
12.

Τα λάθη της αντιγραφής του DNA δεν μεταβιβάζονται στους απογόνους, διότι γίνονται μόνο σε σωματικά κύτταρα.
13.

Ίδιες γενετικές ασθένειες μπορεί να συνοδεύονται από διαφορετικά συμπτώματα ανάλογα με το είδος των μεταλλάξεων που τις προκαλεί.
14.

Η μόνη πρωτεΐνη που περιέχεται στα ερυθροκύτταρα είναι η αιμοσφαιρίνη.
15.

Υπάρχει περίπτωση ένας ασθενής ομόζυγος για την β θαλασσαιμία να πάσχει και από δρεπανοκυτταρική αναιμία.
16.

Οι απόγονοι που προκύπτουν από το γάμο μεταξύ γονέα ομόζυγου για την β θαλασσαιμία και φορέα της β θαλασσαιμίας, είναι όλοι ομόζυγοι για τη β θαλασσαιμία.
17.

Τα γονίδια που κωδικοποιούν τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες της  HbA είναι συνολικά έξι στο γονότυπο κάθε φυσιολογικού ατόμου.
18.

Κάθε γενετική ασθένεια προκαλείται από ένα συγκεκριμένο τύπο μετάλλαξης.
19.

Μία γενετική ασθένεια έχει ίδιας βαρύτητας συμπτώματα, ανεξάρτητα από τον τύπο μετάλλαξης που την δημιούργησε.
20.

Από μεταλλάξεις που πραγματοποιούνται σε γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα ή δομικές πρωτεΐνες προκαλούνται ορισμένα μεταβολικά νοσήματα.
21.

Ένα άτομο που πάσχει από φαινυλκετονουρία πάσχει συγχρόνως και από αλφισμό, διότι δεν συνθέτει τυροσίνη η οποία και χρησιμοποιείται για τη σύνθεση της μελανίνης.
22.

Ένα άτομο που πάσχει από αλφισμό μπορεί ακολουθώντας κατάλληλο διαιτολόγιο να μην εμφανίσει τα συμπτώματα της νόσου.
23.

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα, την τροποποίηση του φαινότυπου.
24.

Οι βιώσιμες μονοσωμίες είναι συχνότερες από τις τρισωμίες, στον άνθρωπο.
25.

Οι περισσότερες τρισωμίες που δημιουργούνται στον άνθρωπο είναι θανατηφόρες.
Loading...