Νευρικό σύστημα 2

1.

Η ακετυλοχολίνη παραμένει συνεχώς προσδεμένη στους υποδοχείς του μετασυναπτικού άκρου.
2.

Αν ένας νευρώνας δεχτεί ένα ερέθισμα 2,5 msec μετά το πρώτο, τότε θα δημιουργηθεί νευρική ώση.
3.

Οι αδένες είναι εκτελεστικά όργανα.
4.

Τα νευρογλοιακά κύτταρα,επειδή δε μεταβιβάζουν νευρικές ώσεις,δεν ανήκουν στον νευρικό ιστό.
5.

Οι δίαυλοι του καλίου παραμένουν συνεχώς ανοικτοί.
6.

Δυναμικό ενεργείας παρατηρείται και στη γραμμωτή μυϊκή ίνα.
7.

Το μετασυναπτικό άκρο περιέχει διαύλους νατρίου και καλίου.
8.

Οι δίαυλοι του καλίου και του νατρίου ανοίγουν ταυτόχρονα.
9.

Ο υποθάλαμος βρίσκεται:
10.

Το κέντρο διατήρησης του μυϊκού τόνου και της ισορροπίας του σώματος βρίσκεται:
11.

Το μεσολόβιο:
12.

Η φαιά ουσία:
13.

Η λευκή ουσία:
14.

Τα εκγεφαλικά νεύρα νευρώνουν κυρίως περιοχές:
15.

Συνειρμικές περιοχές βρίσκονται:
16.

Το σύνολο των απαντήσεων που δίνει ο οργανισμός στις μεταβολές του περιβάλλοντος συνιστά:
17.

Το κέντρο της όρασης βρίσκεται:
18.

Αθροίσματα σωμάτων νευρικών κυττάρων εκτός του Κ.Ν.Σ. ονομάζονται:
Loading...