Ομόλογες σειρές 1

1.

Η χημική τάξη των υδρογονανθράκων αποτελείται από διάφορες ομόλογες σειρές.
2.

Το έκτο μέλος των αλκενίων έχει μοριακό τύπο C6 H12.
3.

Ο άκυκλος υδρογονάνθρακας C5H8 περιέχει στο μόριό του έναν τριπλό δεσμό.
4.

Όλοι οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά.
5.

Όλοι οι υδρογονάνθρακες έχουν κοινές μεθόδους παρασκευής.
6.

Όλοι οι υδρογονάνθρακες περιέχουν στο μόριό τους άρτιο αριθμό ατόμων υδρογόνου.
7.

Δεν υπάρχει υδρογονάνθρακας  με μοριακό τύπο C10H24 ή C7H15.
8.

Είναι αδύνατον να υπάρχουν αλκίνια τα οποία να διαφέρουν στη μοριακή τους κατά 30.
9.

Όλα τα αλκάνια έχουν την ίδια αναλογία ατόμων C και H στο μόριό τους.
10.

Για τα σημεία ζέσης των αλκανίων ισχύει ότι σ.ζ. CH4 < σ.ζ. C3H8 < σ.ζ. C6H14.
11.

Όταν δύο ενώσεις έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο, ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά.
12.

Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους την ίδια χαρακτηριστική ομάδα, ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά.
13.

Όταν οι μοριακοί τύποι δύο οργανικών ενώσεων διαφέρουν κατά CH2 , τότε οι δύο ενώσεις ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά.
14.

Οι οργανικές ενώσεις Α και Β που έχουν σχετική μοριακή μάζα Mr(A) = 74 και Mr(B) =118, δεν μπορεί να ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά.
15.

Όλες οι αλκοόλες ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά.
16.

Οι ενώσεις CH3CH2OH και CH3CH2CH2OH ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά, οπότε έχουν ίδιες χημικές ιδιότητες.
17.

Στον μοριακό τύπο C4H10O αντιστοιχεί κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη.
18.

Η κορεσμένη ένωση C2H4O είναι αλδεϋδη ή κετόνη.
19.

Τα αλκύλια έχουν τον γενικό τύπο CνH2ν+1¯ με ν≥2.
20.

Το τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων είναι το C2H5COOH.
Loading...