Ομόλογες σειρές 2

1.

Η ένωση με μοριακό τύπο C3 H5 CI  ανήκει στα αλκυλοχλωρίδια.
2.

Όλες οι οργανικές ενώσεις που έχουν γενικό μοριακό τύπο CνH2ν+2 O έχουν την ίδια χαρακτηριστική ομάδα.
3.

Τα κορεσμένα καρβοξυλικά οξέα έχουν γενικό τύπο CνH2ν+2 COOH με ν ≥0 .
4.

Η κορεσμένη ένωση C2H4O2 είναι κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ.
5.

Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπους αντιστοιχεί σε αλκάνιο;
6.

Ο γενικός τύπος για τα αλκένια είναι:
7.

Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπους αντιστοιχεί σε αλκίνιο;
8.

Το τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκενίων έχει μοριακό τύπο:
9.

Ο γενικός τύπος για τις κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες είναι:
10.

Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπους δεν αντιστοιχεί σε κορεσμένο μονοσθενή αιθέρα;
11.

Ποιός από τους παρακάτω μοριακούς τύπους αντιστοιχεί σε αλκυλοχλωρίδιο;
12.

Από τους άκυκλους υδρογονάνθρακες με μοριακούς τύπους:

CH4,   C2 H2,   C3 H8,  C6 H10,   C8 H16   κορεσμένοι είναι οι:
13.

Το πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοσθενών αλδεϋδών έχει μοριακό τύπο:
14.

Ποιός από τους επόμενους μοριακούς τύπους αντιστοιχεί σε κορεσμένη μονοσθενή κετόνη;
15.

Στο γενικό μοριακό τύπο CνH2ν+2O αντιστοιχούν:
16.

Ποια από τις επόμενες οργανικές ενώσεις ανήκει στην ίδια ομόλογη σειρά με την ένωση CH2 O2 ;
17.

Οι σχετικές μοριακές μάζες (Μr) δύο τυχαίων μελών μιας ομόλογης σειράς είναι δυνατόν να διαφέρουν κατά:
18.

Παρόμοιες χημικές ιδιότητες με την ένωση CH3 CH2 CH2 OH έχει η οργανική ένωση:
Loading...