Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων 1

1.

Ο μοριακός τύπος του μεθυλοβουτανίου είναι:
2.

Ο μοριακός τύπος του μεθυλοβουτανίου είναι:
3.

Το δεύτερο μέλος της  ομόλογης σειράς των κορεσμένων  μονοσθενών κετονών ονομάζεται:
4.

Το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοσθενών αιθέρων ονομάζεται:
5.

Ο μοριακός τύπος του 2 – βουτενικού οξέος είναι:
6.

Ποια από τις επόμενες ονομασίες είναι σωστές;
7.

Η μεθυλο-1-προπανόλη έχει τον ίδιο μοριακό τύπο με την ένωση:
8.

Η απλούστερη κετόνη ονομάζεται προπανόνη.
9.

Το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκενίων ονομάζεται 2 – προπένιο.
10.

Δεν υπάρχει οργανική ένωση με το όνομα αιθενικό οξύ.
11.

Η ένωση CH3CH2OCH2CH3 ονομάζεται διαιθυλο αιθέρας.
12.

Δεν υπάρχει οργανική ένωση με το όνομα τρίχλωρο μεθάνιο.
13.

Η ομάδα CH2 = CH – ονομάζεται αιθύλιο.
14.

Στα αλκυλοχλωρίδια η αρίθμηση της κύριας ανθρακικής αλυσίδας αρχίζει από το από το άκρο που είναι πλησιέστερα στο χλώριο.
15.

Η ένωση προπανικός αιθυλεστέρας έχει μοριακό τύπο C5 H10O2.
Loading...