Οξέα-Βάσεις κατά Bronstend-Lowry Σ-Λ 1

1.

Όλοι οι ηλεκτρολύτες είναι ιοντικές ενώσεις.
2.

Σε  υδατικό διάλυμα ιοντικής ένωσης ο αριθμός των θετικών ιόντων είναι ίσος με τον αριθμό των αρνητικών ιόντων.
3.

Σε υδατικό διάλυμα το CH3COOH ιοντίζεται, ενώ το CH3COONa διίσταται.
4.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκδηλωθεί ο όξινος χαρακτήρας μιάς ουσίας σύμφωνα με τη θεωρία Βronstend -Lowry είναι να βρίσκεται σε υδατικό διάλυμα.
5.

Κάθε ισορροπία ανάμεσα σε ένα οξύ, μία βάση και τα συζυγή τους σώματα είναι μετατοπισμένη προς την κατεύθυνση που παράγεται το ασθενέστερο οξύ και η ασθενέστερη βάση.
6.

To CΟ32- είναι η συζυγής βάση του H2CO3.
7.

Διπρωτικά χαρακτηρίζονται τα οξέα που ιοντίζονται πλήρως.
8.

Κάθε υδρογονούχα ένωση είναι οξύ, σύμφωνα με τη θεωρία Arrhenius.
9.

Όταν μία χημική ουσία Α προσλαμβάνει πρωτόνια μετατρέπεται στην ουσία Β, η οποία είναι συζυγής βάση της Α.
10.

To CH3COOH σε κάθε χημική αντίδραση συμπεριφέρεται ως οξύ.
11.

Μεταξύ των υδραλογόνων ασθενέστερο είναι το HF.
12.

Οι ενώσεις NaCI και HCI είναι ισχυροί ηλεκτρολύτες και διίστανται πλήρως σε ιόντα κατά τη διάλυση τους στο νερό.
13.

Όλες οι ομοιοπολικές ενώσεις κατά τη διάλυσή τους στο νερό σχηματίζουν ιοντικά διαλύματα.
14.

Υδατικό διάλυμα Na2SΟ4 0,1Μ εμφανίζει διπλάσια συγκέντρωση ιόντων Να+ από υδατικό διάλυμα ΝαΟΗ 0,8%w/v.
15.

Κατά την ηλεκτρολυτική διάσταση μιάς ένωσης τα ιόντα προκύπτουν από την αντίδραση των μορίων της ένωσης με τα μόρια του διαλύτη.
16.

Βάση κατά Bronstend -Lowry είναι κάθε ουσία που μπορεί να δεχτεί ένα ή περισσότερα υδρογόνα.
17.

To HCI σε υδατικό του διάλυμα βρίσκεται με τη μορφή της συζυγούς του βάσης Cl-.
18.

Το ιόν Br- είναι πολύ ασθενής βάση επειδή το ΗΒr είναι ισχυρό οξύ.
19.

Υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 είναι ιοντικό, ενώ υδατικό διάλυμα C6H12Ο6 είναι μοριακό.
20.

Σύμφωνα με τις απόψεις Bronstend -Lowry τα οξέα και οι βάσεις είναι ουδέτερα μόρια ή ιόντα.
Loading...