Οξέα-Βάσεις κατά Bronstend-Lowry Σ-Λ 2

1.

Για να δράσει το καθαρό H2SΟ4 ως οξύ, απαιτείται η παρουσία βάσης.
2.

Σε κάθε πρωτολυτική αντίδραση της μορφής:

ΗΑ      +        Β →← Α-         +           ΒΗ+

έχουμε δύο συζυγή ζεύγη. Ένα ζεύγος των αντιδρώντων ΗΑ, Β και ένα των προϊόντων Α-, ΒΗ +.
3.

Υδατικό διάλυμα HCl 1Μ εμφανίζει μεγαλύτερη ηλεκτρική αγωγιμότητα από υδατικό διάλυμα HF επίσης 1Μ στους 25° C.
4.

Η ηλεκτρολυτική διάσταση του NaCl στο Η2Ο συμβολίζεται: NaCl(s) →Na+(H2O)x+Cl-(H2O)y ή απλούστερα:

NaCl(s) →Na+(aq) +CI-(aq) επειδή τα ιόντα στο διάλυμα δεν είναι «γυμνά» αλλά περιβάλλονται από ένα ορισμένο αριθμό μορίων νερού, (εφυδάτωση).
5.

Στη χημική αντίδραση NH3(g) +HCl(g) → ΝH4Cl(s) ή ΝΗ3 συμπεριφέρεται ως βάση σύμφωνα με τη θεωρία Bronstend -Lowry διότι δέχεται πρωτόνιο, ενώ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βάση κατά Arrhenius.
6.

Η θεωρία του Arrhenius είναι πολύ γενικότερη της θεωρίας των Bronstend – Lowry και επεκτείνεται εύκολα σε οποιονδήποτε διαλυτή, ερμηνεύοντας όλες τις αντιδράσεις μεταφοράς πρωτονίων.
7.

Δίνονται οι πρωτολυτικές αντιδράσεις:

HClO2 + H2O →← ClO2-+H3O    HBr+S2→←Br- +HS-

H2S+CO32-→←HCO3-+HS-        HCOOH+NH3→←HCOO-+NH4+

CN- +H2O→←HCN+OH-         HCO3-+CN- →← HCN+CO32-

Αφού υποδειχτούν τα συζυγή ζεύγη σε κάθε αντίδραση να εξεταστεί αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή: Οι ουσίες Η2Ο, HS- και HCO3- είναι αμφιπρωτικές.
8.

Δίνονται οι ισορροπίες οι οποίες είναι μετατοπισμένες δεξιά:

Η2Ρ04- +Η →← ΗΡΟ42- +Η3Ο+   (I)

ΗΡΟ42-+ΗCO3– →← H2PO4-+CO32-       (II)

CO32-+H2SO3 →← HCO3– +SO3- (III)

Από τις παραπάνω ισορροπίες συμπεραίνουμε ότι η σειρά ισχύος των βάσεων Η2Ο, HSO3- , CO32- και ΗΡO42- είναι: HSO3-<CO32-< ΗΡO42- <Η2O
9.

Δίνονται οι πρωτολυτικές αντιδράσεις:

H2N-CH2-CΟΟH+H2Ο →← H2N-CH2_CΟΟ-+H3Ο+ (I)

H2N-CH2-CΟΟH+H2Ο →← +H3N-CH2-CΟΟH +ΟH- (II)

ΝΗ3+ΝΗ3  →←  NH2-+NH4+ (III: αυτοϊοντισμός ΝΗ3)

CH3COOH+CH3COOH→← CH3COO- +CH3COOH2+ (ίν:αυτοϊοντισμός CH3COOH) Σύμφωνα με τις παραπάνω αντιδράσεις οι ουσίες H2N-CH2-COOH, ΝΗ3 και CH3COOH είναι αμφιπρωτικές.
Loading...