Οξέα Βάσεις κατά Bronstend-Lowry

1.

Όταν μία ιοντική ένωση διαλύεται στο νερό:
2.

Ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης είναι:
3.

Όταν διαλυθεί στο νερό διΐσταται η ένωση:
4.

Σύμφωνα με τη θεωρία Bronstend-Lowry, όταν αντιδρά ένα οξύ με μία βάση, παράγονται:
5.

Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη είναι συζυγές:
6.

H συζυγής βάση του H3PO4 είναι:
7.

Ποια από τις επόμενες ουσίες συμπεριφέρεται μόνο ως βάση σε υδατικό διάλυμα:
8.

Αμφιπρωτική ουσία είναι η ουσία που:
9.

Στην αντίδραση CH3NH2+H2O→←CH3NH3+ OH-, το H2O σύμφωνα με τη θεωρία Bronstend-Lowry, συμπεριφέρεται ως:

 
10.

Η NH3 είναι βάση με τη θεωρία Bronstend-Lowry, διότι:
11.

Από τη μελέτη των χημικών αντιδράσεων προκύπτει ότι το ανιόν HCO3

HCO3-+H2O→←CO32 +H3O+

HCO3-+H2O→←H2CO3+OH–   συμπεριφέρεται ως:
12.

Δίνεται η χημική εξίσωση

CH3COOH+OH- →← H2O+CH3COO-

Σύμφωνα με τη θεωρία Bronstend-Lowry
13.

Δίνονται οι παρακάτω πρωτολυτικές ισορροπίες

HCOOH+H2O →←HCOO-+H3O(I)

HCOOH+H2SO4 →← HCOOH2+ + HSO4 (II)

Από τις ισορροπίες (Ι) και (ΙΙ) συμπεραίνουμε ότι για το HCOOH ισχύει:
14.

Στις παρακάτω  αντιδράσεις

HSO3-+H2O→←SO32-+H3O+

H2SO3+H2O→←H3O++HSO3-

το ιόν HSO3- συμπεριφέρεται ως :
15.

Οι παρακάτω ισορροπίες είναι μετατοπισμένες προς τα δεξιά:

CN-+H2S →←HCN+HS- (I)

HSO4-+HS→← H2S+SO42- (II)

Η σειρά ισχύος για τα οξέα HCN, HSO4-, H2S είναι:
Loading...