Οξείδωση – Αναγωγή

1.

Σε μια αντίδραση οξειδοαναγωγής το χημικό στοιχείο το οποίο οξειδώνεται:
2.

Για την αντίδραση 2Na + Cl2 ® 2NaCl, ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι λανθασμένη:
3.

Ποια από τις επόμενες θερμικές διασπάσεις δεν είναι οξειδοαναγωγική αντίδραση;
4.

Στην αντίδραση C + 2F2 ® CF4 ισχύει ότι:
5.

Όταν το 12Mg αντιδρά με κάποιο άλλο χημικό στοιχείο ή χημική ένωση, τότε:
6.

Στην αντίδραση H2O2 + 2HI ® I2 + 2H2O, το H2O2:
7.

Στη χημική αντίδραση 2Al(s) + 3Cu ® 2Al + 3Cu(s):
8.

Για τη χημική αντίδραση 2Na + Η2 ® 2NaΗ ισχύει ότι:
9.

Το KMnO4 σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής είναι οξειδωτικό επειδή:
10.

Σε ποια από τις επόμενες χημικές αντιδράσειις το SO2 δρα ως οξειδωτικό;
11.

Σε ποια από τις επόμενες χημικές αντιδράσεις οξειδώνεται το ιώδιο (Ι);
12.

Στη χημική αντίδραση 2H2O2 ® 2H2O + O2:
13.

Από τις επόμενες χημικές αντιδράσεις: 

  1. (NH4)2CO3 ® 2NH3 + CO2 + H2O
  2. S + 2H2SO4 ® 3SO2 + 2H2O
  3. 2Al3 + 3S2– ® Al2S3
  4. H+ + OH ® H2O

οξειδοαναγωγικές είναι οι:
14.

Τα προϊόντα που παράγονται κατά την οξείδωση του S σε ελεύθερη κατάσταση, μπορεί να είναι:
15.

Ποια είναι η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης του Ν στην αντίδραση:

Mg3N2 + 6H2O ® 3Mg(OH)2 + 2NH3
16.

Στην αντίδραση

3Cl2 + 6KOH ® 5KCl + KClO3 + 3H2O:
17.

Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή για την επόμενη αντίδραση;

C + 4NHO3 ® CO2 + 4NO2 + 2H2O
18.

Ποια από τις επόμενες ουσίες μπορεί να οξειδώσει το NaCl προς Cl2;
19.
  1. Mg + 2HCl ® MgCl2 + H2
  2. H2 + S ® H2S
  3. CH2 = O + H2 ® CH3OH
  4. 2Na + H2 ® 2NaH
  5. Na2CO3 + 2HCl ® 2NaCl + H2O + CO2

οξειδοαναγωγικές είναι οι:
20.

Στη χημική αντίδραση:  2Na2O2 + 2H2O ® 4NaOH + O2
21.

Κατά τη μετατροπή:

CH3CHOHCH3 ® CH3COCH3                             

ο αριθμός οξείδωσης του δευτεροταγούς ατόμου άνθρακα μεταβάλλεται από:
22.

Κατά τη μετατροπή:

HOOC-COOH ® CO2

ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα μεταβάλλεται από:
23.

Στην επόμενη χημική εξίσωση:

C2H3C1N + 2H2 ® CH3CH2NH2

ισχύει ότι:
24.

Στη χημική αντίδραση:

3NO2(g) + H2O  ® 2HNO3(aq) + NO(g)
25.

Ποια από τις παρακάτω ουσίες δεν μπορεί να δράσει ως οξειδωτικό;
26.

Ποια από τις επόμενες ουσίες δεν μπορεί να δράσει ως αναγωγικό;
27.

Όταν το SO2 συμπεριφέρεται ως αναγωγικό, μετατρέπεται σε:
28.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία είναι περισσότερο οξειδωτικό;
29.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία οξειδώνεται ευκολότερα;
30.

Ποια από τις επόμενες χημικές ουσίες είναι ισχυρότερο αναγωγικό;
Loading...