Περιοδικός πίνακας-Μεταβολή ακτίνας/Εi1/Ηλεκτροθετικότητας

1.

Ένα στοιχείο ανήκει στην 3η περίοδο του Π. Π. όταν:
2.

Το στοιχείο Μ (Ζ = 13) ανήκει:
3.

Ένα χημικό στοιχείο ανήκει στον τομέα p του Π.Π. όταν:
4.

Το στοιχείο με ηλεκτρονιακή δομή [Ar] 3d10 4s25 ανήκει:
5.

Η 1ηΑ) ομάδα του Π. Π. περιλαμβάνει:
6.

Η 1ηΑ) ομάδα του Π. Π.  η εξωτερική στιβάδα των οποίων έχει δομή:
7.

Το στοιχείο με το μικρότερο ατομικό αριθμό του τομέα dτου Περιοδικού Πίνακα είναι:
8.

Ο τομέας s του Π. Π. περιλαμβάνει:
9.

Ο τομέας s του Π. Π. η εξωτερική στιβάδα των οποίων έχει δομή:
10.

Τα στοιχεία του τομέα d του Π. Π. είναι τοποθετημένα σε:
11.

Τα στοιχεία με δομή εξωτερικής στιβάδας ns2 npανήκουν στην ομάδα :
12.

Τα στοιχεία με δομή εξωτερικής στιβάδας ns2 npανήκουν στην ομάδα των ευγενών αερίων (18η) και είναι συνολικά:
13.

Από τα στοιχεία Κ (Ζ = 19), Τi (Ζ = 22), Cu(Ζ = 29) και As(Ζ = 33) ανήκουν στα στοιχεία μεταπτώσεως:
14.

Η δεύτερη περίοδος του Περιοδικού Πίνακα περιλαμβάνει οκτώ στοιχεία.
15.

Ένα χημικό στοιχείο ανήκει στον τομέα s του Π. Π. όταν είναι συμπληρωμένες όλες οι υποστιβάδες του.
16.

Τα στοιχεία του τομέα p του Π. Π. κατανέμονται σε 6 ομάδες.
17.

Όλα τα ευγενή αέρια έχουν δομή εξωτερικής στιβάδας ns2 np6.
18.

Αν το άτομο ενός στοιχείου Σ διαθέτει στη στιβάδα σθένους ένα μόνο ηλεκτρονιακό ζεύγος, τότε το στοιχείο Σ ανήκει στον s τομέα του Π. Π.
19.

Το στοιχείο Σ με ηλεκτρονιακή δομή [Ne] 3s25 έχει ατομικό αριθμό 17.
Loading...