Περιοδικός Πίνακας 1

1.

Η κατάταξη των χημικών στοιχείων του Π.Π γίνεται κατά σειρά αυξανόμενης σχετικής ατομικής μάζας.
2.

Ο σύγχρονος Π.Π περιλαμβάνει 7 περιόδους και 18 ομάδες.
3.

Ο αριθμός των χημικών στοιχείων που ανήκουν σε καθεμιά από τις τέσσερις πρώτες περιόδους, δίνεται από τον τύπο 2n2, όπου n=1,2,3 και 4.
4.

Τα χημικά στοιχεία μιας περιόδου έχουν παρόμοιες χημικές και φυσικές ιδιότητες.
5.

Τα ισότοπα άτομα τοποθετούνται στην ίδια θέση στον Π.Π.
6.

Τα άτομα των χημικών στοιχείων του τομέα s έχουν στη θεμελιώδη κατάσταση ηλεκτρονιακή δομή στην εξωτερική στιβάδα ns1 ή ns2.
7.

Όλα τα χημικά στοιχεία του τομέα s είναι μέταλλα.
8.

Ο τομέας s περιλαμβάνει 14 χημικά στοιχεία.
9.

Ένα χημικό στοιχείο ανήκει στον τομέα s όταν κατά την ηλεκτρονιακή δόμηση του ατόμου του στη θεμελιώδη κατάσταση, το ηλεκτρόνιο με την υψηλότερη ενέργεια ανήκει σε s τροχιακό.
10.

Τα άτομα των χημικών στοιχείων του τομέα p έχουν στην εξωτερική στιβάδα ηλεκτρονιακή δομή ns2npx, όπου x=1 έως 6.
11.

Ο τομέας p περιλαμβάνει 6 ομάδες, ενώ ο τομέας d περιλαμβάνει 10 ομάδες.
12.

Τα χημικά στοιχεία του τομέα f ανήκουν στην 6η και στην 7η περίοδο του Π.Π.
13.

Η τρίτη περίοδος δεν περιλαμβάνει στοιχεία του τομέα d.
14.

Τα άτομα των χημικών στοιχείων του τομέα d στη θεμελιώδη κατάσταση έχουν ηλεκτρονιακή δομή…ns2ndx, όπου x=1 έως 10.
15.

Όλα τα ευγενή αέρια έχουν ηλεκτρονιακή δομή στην εξωτερική στιβάδα ns2np6.
16.

Το 13Αl ανήκει στην 3η περίοδο του Π.Π και στην ομάδα ΙΙΙΒ.
17.

Η περιοδικότητα που υπάρχει στις ιδιότητες των χημικών στοιχείων οφείλεται στην περιοδικότητα που χαρακτηρίζει την ηλεκτρονιακή δόμηση.
18.

Ο αριθμός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας που έχει το άτομο του χημικού στοιχείου στη θεμελιώδη κατάσταση καθορίζει τον αριθμό της ομάδας στην οποία ανήκει το χημικό στοιχείο.
19.

Ο κύριος κβαντικός αριθμός της υποστιβάδας στην οποία τοποθετείται το τελευταίο ηλεκτρόνιο κατά την ηλεκτρονιακή δόμηση του ατόμου, στη θεμελιώδη κατάσταση, δείχνει την περίοδο στην οποία ανήκει το χημικό στοιχείο.
20.

Όταν η διαφορά των ατομικών αριθμών (Ζ21) δύο χημικών στοιχείων είναι 25, τα στοιχεία αυτά ανήκουν οπωσδήποτε σε διαφορετικές περιόδους.
Loading...