Περιοδικός Πίνακας 2

1.

Τα χημικά στοιχεία μιας κύριας ομάδας του Π.Π έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες.
2.

Το πρώτο χημικό στοιχείο κάθε περιόδου έχει ηλεκτρονιακή δομή στην εξωτερική στιβάδα ns1.
3.

Η ομάδα ΙΑ περιλαμβάνει 7 χημικά στοιχεία.
4.

Οι αλκαλικές γαίες έχουν τοποθετηθεί σε 7 περιόδους.
5.

Η τέταρτη περίοδος περιλαμβάνει 18 χημικά στοιχεία.
6.

Οι ομάδες ΙΑ και ΙΙΑ περιλαμβάνουν συνολικά 13 χημικά στοιχεία.
7.

Η έκτη περίοδος περιλαμβάνει 32 χημικά στοιχεία.
8.

Οι λανθανίδες είναι χημικά στοιχέια της 7ης περιόδου του Π.Π.
9.

Όλα τα χημικά στοιχεία του τομέα p είναι αμέταλλα.
10.

Όταν ένα άτομο, στη θεμελιώδη κατάσταση, έχει στην εξωτερική στιβάδα 2 ηλεκτρόνια, ανήκει στην ομάδα ΙΙΑ.
11.

Αν το άτομο ενός χημικού στοιχείου, στη θεμελιώδη κατάσταση, διαθέτει στην εξωτερική στιβάδα 2 μονήρη ηλεκτρόνια, αποικλείεται να ανήκει στον τομέα s.
12.

Σε μια περίοδο, όταν προχωράμε από αριστερά προς τα δεξιά, ελαττώνεται ο μεταλλικός χαρακτήρας των χημικών στοιχείων και αυξάνεται η ηλεκτροαρνητικότητά τους.
13.

Κάθε περίοδος του Π.Π περιλαμβάνει μέταλλα, ημιμέταλλα, αμέταλλα και ένα ευγενές αέριο.
14.

Τα στοιχεία μετάπτωσης είναι όλα  μέταλλα και ανήκουν στον τομέα d του Π.Π. 
15.

Τα στοιχεία μετάπτωσης παρουσιάζουν πολλές κοινές ιδιότητες.
16.

Στα στοιχεία μετάπτωσης όλα τα άτομά τους στη θεμελιώδη κατάσταση έχουν ηλεκτρονιακή δομή (n-1)dxns2, όπου x=1,….,10. 
17.

Τα στοιχεία μετάπτωσης αρχίζουν από την 4η περίοδο του Π.Π. και τοποθετούνται σε 4 περιόδους.
18.

Τα στοιχεία μετάπτωσης στα άτομα των χημικών στοιχείων της δεύτερης σειράς των στοιχείων μετάπτωσης γίνεται πλήρωση της υποστιβάδας 5d.
19.

Τα στοιχεία μετάπτωσης σχηματίζουν σύμπλοκα ιόντα και έγχρωμες ενώσεις.
20.

Στα στοιχεία μετάπτωσης τα άτομά τους στη θεμελιώδη κατάσταση περιέχουν ασύζευκτα ηλεκτρόνια.
21.

Στα στοιχεία μετάπτωσης τα άτομά τους στη θεμελιώδη κατάσταση είναι συνήθως διαμαγνητικά.
22.

Τα στοιχεία μετάπτωσης εμφανίζουν πολλούς αριθμούς οξείδωσης με συνηθέστερο το +2.
23.

Τα στοιχεία μετάπτωσης είναι λιγότερο ηλεκτροθετικά από τα μέταλλα του τομέα s.
24.

Τα στοιχεία μετάπτωσης χρησιμοποιούνται ως καταλύτες σε πολλές αντιδράσεις.
25.

Στα στοιχεία μετάπτωσης τα χημικά στοιχεία της ομάδας 12 (ΙΙΒ) δεν θεωρούνται στοιχεία μετάπτωσης.
26.

Στα στοιχεία μετάπτωσης όταν ένα χημικό στοιχείο έχει παραμαγνητικές ιδιότητες, το στοιχείο αυτό ανήκει στα στοιχεία μετάπτωσης.
Loading...