Περιοδικός Πίνακας 4

1.

Ένα στοιχείο ανήκει στον τομέα p του Π.Π. όταν:
2.

Τα στοιχεία του τομέα s του Π.Π. είναι τοποθετημένα σε:
3.

Τα στοιχεία του τομέα d του Π.Π. είναι τοποθετημένα σε:
4.

Οι λανθανίδες και οι ακτινίδες ανήκουν:
5.

Τα στοιχεία με δομή εξωτερικής στιβάδας ns2 np6 ανήκουν στην ομάδα των:
6.

Τα στοιχεία με δομή εξωτερικής στιβάδας ns2 np6 ανήκουν στην ομάδα των ευγενών αερίων και είναι συνολικά:
7.

Η ηλεκτρονιακή δομή της εξωτερικής στιβάδας των στοιχείων της 17ης ομάδας του Π.Π. είναι:
8.

Ένα στοιχείο ανήκει στην 3η περίοδο του Π.Π. όταν:
9.

Η ηλεκτρονιακή δομή της εξωτερικής στιβάδας των στοιχείων της 13ης ομάδας του Π.Π. είναι:
10.

H 1η ομάδα του Π.Π. περιλαμβάνει:
11.

Η εξωτερική στιβάδα της 1ης ομάδας του Π.Π. έχει δομή:
12.

Στοιχεία που ανήκουν σε ίδια κύρια ομάδα του Π.Π.:
13.

Στοιχεία που ανήκουν σε ίδιο τομέα του Π.Π.:
14.

Στοιχεία που ανήκουν σε ίδια περίοδο του Π.Π:
15.

Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού σε σχέση με την ενέργεια δευτέρου ιοντισμού είναι:
16.

Στον περιοδικό πίνακα η ατομική ακτίνα: 
17.

Στον περιοδικό πίνακα η ενέργεια πρώτου ιοντισμού:
18.

Στον περιοδικό πίνακα η ηλεκτροθετικότητα: 
Loading...