Περιοδικός Πίνακας 5

1.

Αν το άτομο ενός στοιχείου έχει στην εξωτερική του στιβάδα μόνο δύο ηλεκτρόνια τότε το στοιχείο ανήκει οπωσδήποτε στον τομέα s.
2.

Όλα τα ευγενή αέρια έχουν δομή εξωτερικής στιβάδας s2 p6.
3.

Όλα τα στοιχεία του τομέα p έχουν περισσότερα από δύο ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα.
4.

Ενέργεια δευτέρου ιοντισμού είναι η ενέργεια που απαιτείται για να απομακρυνθούν δύο ηλεκτρόνια από ουδέτερο άτομο.
5.

Τα ιόντα 8Ο2- και 9F1- έχουν ίδια ηλεκτρονιακή δομή και ίδιο μέγεθος.
6.

Το ιόν 19Κ1+ έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το ιόν 17Cl1- αλλά μικρότερο μέγεθος.
7.

Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού του 19Κ είναι μικρότερη από την ενέργεια πρώτου ιοντισμού του 11Na.
8.

Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού του 12Μg είναι μικρότερη από την ενέργεια πρώτου ιοντισμού του 11Na.
9.

Το ιόν 26Fe3+ έχει μικρότερο μέγεθος από το ιόν  26Fe2+.
Loading...